OCR Output

.-. . . »- . .- ssH k- ». -,, ..»q
p. i» « « « H, »Es IJT i I . CHin Prof-) l, V tx» z· ANY « » »J- ....zt;.. , its-K IJF kszstzxssp

( Osspxs . . I- rrt A t Ists I- s . c« « si- s f « THI, »I- Qtzkskwspsz . tsk Ost »Hqu »i, Ists « , «
:c’:-:i.ss.-x- ssxstisixgkMxkkxsxchskTIERngc-.«-«käswkdsäxhikpkzözksiiåsäskkskchsx EITHER-KO¬

«.-«, -.-!-«. --1. »s. »I. «

. W )( o .)( W Hxtz
»derliga- räp ech« bestrit, fom ei underläter at« toller-ak¬
tamänntstyov til sin känncdom, och siiledes förekomma dem
med. sin vberedcmde mit-. De upmuntras at komma, näm¬
ligen ifrän sina .fdrra»wilfarelser,- iftån de willos wägar,
Pä: hwilka de «tilf·örne tfrån GUD afwikit.« »He lupmjmtrqs
thandmx namligen.p-å-HERra1Is wagar, sedan de
til«trona och pelgetse genonz omstyggandet af zdet sanna
SERrans Lzufetwir anlsark Christo blifwit wägledde,
somgenom den HeligeAndes warkaude näd upwcjckek hos
fDeknktronm ådr dem«.til«;-det goda stickeli e, stvrker, sto¬
zdex och stadfci er dem-:«-tx vorlesen och nua C risteli a dy« de¬
thxm ar; ;»Komm,er-J«k Jacobsyusx bit oßg way m
Tut-« Krone Lass- - s— -- s -- «- . »

Mitte Christus ÄstEJereii wär gode Gqufszazf
-hMa"k-åiizkndar eper fkmgwtz samt wil hafwa ever utnr
mdrkrestkttlssssits fett tunc-, Isdet har han gifwit txtkcknna i

s
«-«.
¬
.
,.
.
.
.;.
I.

det han alla tider aller rzpjer och edra fäder til Sins nädes IT ;¬
-geme»v»stqpsoch delakttgyet, ändock en sädcm dennådige Gu- Isjj ·
kdena kaueksqssfdr set-ex s.häwhet«, obotfardighet och hiertävs z st¬
otrojtsiuh : met ellexj mtetg hos edevoch edert siåkte atrattatz ’ s« H
Such tid har want-, sedan edra fährt-« fallit ifrän GUQ - Fig-; gzskk
päshwtlkenHEergenom Sit Helrga Ords Predikan ej kxksx ;¬
budxt citat üer dra a der-IS hiertan ifme afguderiet och he- ZIZF Z;
degdymm til-Sud auch- yenst och fruktan. Mr wär Fräs- kggz Zc;¬
iarx utsande sina Aposttqrr bela· werlden at prediska Ewnw « K
Räum, bar-»Nimm GUDs ordswdstsbttfwit hörd af edra "¬

feil-er, sä widg detx HeligeAudebetvgar geyom Pauttmnm
- at Ewangelu san-m Okd war kommet i alla wertdemz
·((»Tou-.·1,:—5--6 ,)« Ochsppredikatför all hemmt-l fom under
hmmkkelx äro wies-J « Men at «kdra.fäper ei fom antrat
.folk , zofwergifwitksim afgudars och fallit tiisFrcilsarektilfw
ta , derfdxeshafwa d-: at stylla sin egen osbotfcirdighetxwam
tro och hiertanå hävdlzerz, Ihtggrmed De GUD, han«-A
- 3

Uådc

s-. sitz-J- s«’.- III-« m« szs »z- s .»»«,,s¬
»Zw- Fs Eisequ »Es-st¬

R
)

X
»

p. s««,fl«-I.O·- «
zJCQHZSNHPst

Jst

— E

V
FTCOHPT

L.
s;

E.
»J¬

21
« .- i¬
»F

- ¬

VW Eise-N- «’«s.-'-,.,-.«;s..,1s«i«-" Wisspr s «·s I «-J-«-" w swsggkskskpzikäzj
BEIDELSWEIHEHE-«-««:«i«::-kk;?»2ks;st; kxzskkzsxxxx

) « « « « I XVIII Äx- ÅIJWI »’ Eis-I III-«- DEY
« ’ ·-- IFEHYPZHYF -«««.01«O.H(«IJ BEIDE
- TO XIV- s-" III-? 7 IV- - LET· TO ¬

»
,