OCR Output

spka HEFT-,- UZO ( M v
WHAT-M »s- —- :-.: »Ist-—- ZTFSFIWL BUNTER
u W- )( O· )( III-:¬

ktaga in fdrdenkwsiga Gulden-, at nxir may påjdeßesorter (
nunå ra hundrade är wetap af. Christo, har man dort ej
- ännu unnit astagga sina törfaders qunderi och hednista
wasendr. Hörer I Htmlarx soch du Iord fartatmed örog
nen; » Kretktalam Jag hafwer upfödx barn och
de ckro txt-g affällc ewordne. (Esa.1: 2.) Hor,du män¬
mstliga hierm, H quns rö[t, detår fåfängt du strom¬
tar. ENren scknnerdma wa ar och ransakar dir inner¬
sta. cinnistjors ögon xcm du drblinpm Men HERren
vröftvardithjerta. Ty, är det onödkgtoch fåfångtat du
bemantlar dtt wäsende5 hernied« gör du allenast .m"erzondt,·s
samt famlar synd på synd.. Forgåfwes föker Izu ursäkters
och undanstyckter. HERren stal hafwa fcam i liufet htvads
du b·uder til at förddlia imörkrep Jag räder di, pä min:
GU wägnan Jag betvgar di iHENrans J GEIer
sit namn, at du..faller din GU til fota, at sduärkcjnnm
din och dan faders afwtkelse tfrån GUD«, at du ddmyukaes
dig fdr honom, som Himmel och Jord giprt hafwerz samt»
besiuter ati pag upmuntra dig sielf . dir folt och Miste¬
KomnxerI af Jakobs husj löt oß wandm un HER¬
· rans Lins. Der mäntarsG D Utaf disk-Hymequ han tän¬
ker gdm dig dekaktig af sin· alt pet. Deml kallar dtg wag
den åEielige Enden, fom vierte tgeu ästundasr at allahans
affa igebarn mäge äter pomma til honom, qch ständigti
tiden ochiewigheten ätmutft hansfalkerliga forbarmande,
kårlec och godhetz hwilket sag tm un den - s

Sednare Deken
Af min Gudeliga förestälning wil eder ikorthet fdreholla.«
DIEer röre min tunZa , och öpne edra vierten, at alt
til ever uplysning 'och fwertvgelse mä lända och bidragax

Pf Jacobs hus och störte upmnntras at wandrai
M IDEme Lins, sä ar det stjedt efterGuDSd fa¬

s Fxs
· erli¬

¬

AL: — XCVI-X .

III-' sk¬

.
«- ice-—

Ob

TI« EIT¬

-.e« —

s

XII-!- «:«—-t-·.-:—«-, .«.:(k-·2:4:·,.·«.sztes. ,,

» - .
FTJJQOH .

)- I · I b ’
P « ·««2«··-k.s;s· - Äs· .¬

« . . ktJYFJ

« .« » - -..-«- s s »— . . s s «s -— - - « «. H MAY Mk- «»»·«I « ""· .s »,j fass-z !
’ « "-;s« gis»O«E:-;T«-3-:s2-:I:3522Hp'czr-:seMsstsIssgsksTsAsEfss Les-TIERE FITNESS-! - .«
- s-. »Es- » » ss usw« wiss- Cis-m s-»s-.s..-.ss-.-s:--sp«—.i.-;.:«-.-s