OCR Output

.·-»«.--»’«« JOHN-« »N- sks JIJILYN k,k IV- -i . i- JHT s »k-1J"’-«« « k ist-.- ’. 1 t. III
Ican K- ARL-»- IsY FOR-Vas- Is c, «— Ni« YTIVF I« si. - THE t Ist - Mk Us-- « VI t« «- I : s sxk Je r z D 7 .-I «- · Mi¬
- — -««-k — - - s-» s ist L« N - skss J- HDNXJ HXJ Ist-IN- XI- »O
.Js3-T-.'v!skk!H-ipkss· l-ERSTEZILZZHMIKTIFYJTJLEWLCMFITNESS-EhV YTITTZTIHILDYEIJODFZISLY.END-Eth-—Z.«s!««.-FBZ.«-;«Z.’Lsiigp.sis DRITTER-Nil «
« - « « · ’-;. I (

VI )( 0 )( XIV-« tt

du wet atshan sielf wil allena hafwa her-ern vch äran utaf

dcg och all Sin Moder-weer Äro de nederkomneaf him¬

melen, sä« dro- de wißerligen af diefwulens stättgoch anhang,

som fdr deras hdgfclrd och svnd sblefwo nederstorte of htm¬

melm Men cer de af diefwultn , fämä du« hellre Ermäc¬

kas och fasa fdr dexn , än tilquxa dem. »Wtßerligen mä m

förnuftig männistsa fasa för diefwulens must, Der honttke

wll wlsa sig wara sämm cln de ostäliga och ofdrnufttga dia¬

ren , som aldktg vrtfa nägon afgud utan thnnklens GUD.

Jugen fo« el ar siltlen , fom tu qwittrar och »Unser- vch

derived lo ar och prtsarden fanua lefwande Gudmsp Mut

du , som ärer förnufttg männistia , går och ttlbeder en stock,

och böier kuck fdr en «sien. O! hwad fdr bunt-den O!

hwad fdrset elclnde. Pislp ewiae Gudl — huru komm de vö¬

velige wara fä usie«, si blinde och klentrogne2 En« oxe kält¬

mr sin Heu-a- oxh en äfna sing-Gewiss krube .(Esa.s1:z.)

Wen du kan ei kanns dm GUD·,, fom dageltgen bewisar dig

fcl mvcket godt. O! du gode GUD, huru klr icke die tota¬

mob stortoch ockndeligit, huru«clr«tckedm näd outsckgeltg,

son tol sädanamanmstior pä kordem hwtlsg öfwergtfwa

dtg, sog — du alt godhets källa, -och falla til lxna egna thu¬

- vers wärs? . . - , .. ..z «

Htvad hat du vä, du blinde männtskia, widare at in¬

I wanda ? Jag är trdtt wid at höra dtn wanltga urscikt,« som

du plägarfdtebärw nämligenztt dan fåder brukat ang¬

dar och wwsitevelfer, men du ei. Om lagen offrar, hwa¬

dan komma ossren, somzdetta clr bltfwit famlade til detta

» Landets afgudar?— Ficill och ödemarker stola witna, stam¬

. na stola tala och betvga , dä wt somma in sfdr GUDS

. domstol, at du iin htt til dags fdlgt dan fciders fatsvor,

atdu offrat diestom och tient quudom.· Dä man-i hetånkkr

huru hela werlden innom en kort tid bestot at Naniwa-Chri¬

stum, och med det famma fdrkastade , upbrczndc och Urw¬

tade sina afgudar och fdrfäders Sgvggelseh sa hat mcät g
·s « 2 a

i «,ss—-.-«--.« z-: «- : - «

- « "« E s? XIV 'sVisite--sxviiisssspsgipsszkssyst-Ists « Ists-Ess¬
. « « « FZCYHH ,1,;3««,;«31,»,«;,H, »l: Leg-HEFTka »h;y«s

« As e