OCR Output

.s« Hy. Is-« «
» . Hytze z HFYFÄOYIH
( V « If P «-’ WORK-«
·I-- s -?---s«J.-’Js.s»co» . Jst-T- -·«

WO» .—s’:-««-« !- szs st. s

. · I
s! II z G As .
NZsIHJIAz Y« - . Jus. THE-Ä p; ·

¬

. . » , , » . z . , ssk z f.

« . « VII-IV- 4«. 1 X Ei j H« HA- L« II« H I I .’ Eiktkltxsbo Äth- b kk

äsHHssskkHRWszWHAVE-B i»i«sIssxitszåssssxxxcksszz—:-:3:«d?:i:s!c:37:’z«x
- »Es

IF K O X IF Ei

nabarn Efotii derasssiider giopt bade-— alt sum denkmz

»das (2; Koth-B 17-:—4I.). J wilien hetan ijukta HERran,.

- dettilstänI sielfwe.· -,Meusqt-J tilxcka tienen edra Faders

Ek. Gudar »Der thua de ncjstan orcjkneltge send-, pqme sajwoh,
Gobdafakcpch mde styggrlsesx.,- hwapmgp Jårligen neuen,
offren?ochstilhedxendiefwulew « — : » . s s - .
« sOanblindm Or du forhardade sinkte,s ho hafwer
tjust digZHHohafwer fdrblmdat Din ögon, — at du falltt päs
n fädanxggxegstap ych sädanspdäxstap·, som yeja werthen¬
kdrxmdmri sisyfwer , och spngiyrtz atdu blifwct en -förak--,
tgtfessdr Du « »Ich könne Apgkah xsamt ex åtlöie soch försinsi-.
delikalanpinchfolk Bring qlla Jytjdenes and-or ? rDu har m—
Tit ..sunpg·"fdrziuft; Kan.du zcke [e.,.atdeßed11ta Gudar cito
mle ochhedrageltga Du mcjste nx Uydertiden hängst dina

qugudaposser ospki lusten, akktjwilyywen iIolastada dem. Ar; «¬
du ickk nnd-, fom ei kan sxjat detxmäste--"wara elcindige Gu¬

dar,«som"1nt)»ckzet’litet-chign:kundig göcm dgl-»mit- de,et Jus
kumm fötsivaraspsig sielfxvd och sijm egcm zoffer för willxutz
« "n dusxckkk sexarkcem mäsie iu. wara en platt fin ncg
X UdstjeustC cp.,10:8):-- Skplxgxdockjckeiäzmvcket hof, o
fåv stoceftgftau aisinnas hos dag, at du dock Hunde gå-tit die
Hier-'s oth- Wäde Hexßizom Dujcke cir xförblmdad och mist
dir-, Qrståndydä du gifwer dig at knäfalla M mom stock¬
cEsa·. 44:I9) ?;»Emedan du «wet»clrkcinua, at en GUD cir tik, - ¬
compu. bdr Mk Justiz och uma, hwi hafwer du ickesclw
kkjntshaus fulkom tsgaszquknde och egenstaperP Rat du wer
»Ich katxdf dxg sietfzsedex en Gud är til, sont all ting rege¬
xzansxyrer ach uppeholler, huru kan du wara sä blind ocp
yfdrstandigmk du stumer deren fomktlsg grcksten runde
wara Gad? Kan du icke se at du warit blind,» dä du gätt
bortjqctxvögt Ich för» et rutnadt trästycke·, · ochtrodt at der
« kxmde wepr dtg titlvcka och»tvälfckrd2 Ar du icke blind och
ofdrståndtg-, am assallititran .1efwande GUD, som är en
qltpetqndk »Es-Irr vfwepsp Zeichens-s krets och tagit tttstytkitk

., » —.,,».·.-·-..
-« « C-; MAX-TM Mist-ON
z« JOHYHJFHZHFH s

«;« -« UMLJH XVI

« . » »
» .- s ¬

. , « . » ., « . -"!««V,ZI.III¬
»He-XI »««-,,k;.;k»’-FEIF- - AND-TM .!--»·.11,zkisfqu,cj,isspi HEXE-rhyin
NJFJZZNFZJIHIYBFVÄC «s, FIRMILIHIFTLTHZPY U RI« txksk »P¬

I
» km «

s-.si,:-.,«-s.».-"-ss.- « ¬
t V- WOVR . H
THE-Is- III-ZW¬