OCR Output

« DIE-OR

« ’- »Ist-exi- « s - - . ss ¬

I VII-»O« k- ««i s" Yok. sk FR- MI tck IV O e « Les hoff Ä-« s gss ’ s
YDJFJ:5MJXTKÄ« O I- , s TQFFFZYTLHQQIOI ZU. r« ft: - . ELR .0’I « »Ehe-H- ( 0.«v-« .!s gest Es f
? ,- . . eo.-.. « .-.t. . .« IT .i:«-o·- DUSDLKSCZIcgscd .s..1-. LEYDLHSIUJZQT .- LIYJTQ IT JJFAÆFMM,WWS

. »so¬

lk .

s « VII f)( 0 )( Es

blifwtt warse , at edert samhäldeafgndadvrkan waret under-,
glfwit. Tyz at nägdtfoltslag i hela wlda werlden nn me¬
ra wore sä blendt och törhardadt, at detstnlle tilbedia stockar
och-stenar, det har warit fdr mlg en otwlig sat, lnnan jag
med egna dgon sict se Eder utl et sadant grufweliglt mörker
annn wara lnwefwade. « , .

Jag.wet, at m en lbland Eder wil af denn ordet taga
sin del. Jplagens Ja: wi· areju ddpte Christm, wl be¬
föta Glle Fdrsamling: wt ätnznta hans heliga Nattward,
hnrn tan man lata omidß at we assaliit its-an GUDP Men, »
mine Christne (gefwe GUD, at«J woren!), all eder Gudss
tjenst at fäfänå dch et strnnltewack, så lange J et hafwen
bortlngt de fr mmande gudar, fom J hnfen del) tllbedien.
J-hafwen lange ndg bndet til at befwila GUD ach kdrbllm
da hans tienares dgon: J Hunnen nn ei iwidare dölia edel:
hie-ums hart-het, ocwsto och edeln-anse- Ehuru J sdken
nndanstvlter at dermed demantla edert wälende , så vetygar
iagidaginfdr lefwandes GUD , at J annn un al stycke .
omgän med wantvo (Ap». G.17:22.). Jag hat sedt Alta¬
ren -, ja hat-seen helaten, sag har fnnnitafgndaoffep lbland
even - willen som sadant delikat-, det wet GUD, det stal
vä den storg dagen enfdr Mle destol fdv mig ach all
werlden bliswa lsnnmgt dch uppenbart. Och sa lclnge I fä¬
dnnt brnkem fä hören lcke Gndi dchthrtsim ytan dies-·
wnlen til. War Fral are feiger, at lagen san-neun twä
Herrn-Mach 6:24.«), la luanen et eller J tzma twåGui

. dar. « Sa lange I tienen stera an en Gad, san-andren¬
lcke rattsinneltga , utan J halten vä bäda sid0r(-1.Kon. .¬
18:21) och dermed gdrenI Eber stvldtge til det fövGUD
och alla mannistidr fdrhatelega och ohyggellga namnets at
kaltasafgndadyrlara J ten like de fordna Hednista Na¬
tionen otn hwilka GUDS ande berätcar, at de med mun¬
nen och äthafworna ruktade 6ERIanl dch timte let¬
wäl sina Gndar. ammalnnda deras bam YEM

-.·,«9- s. - . - » ¬
HER-FYOFLVF-jkzsx . ««»

«« .
O’4« ¬
.,..« , .·,-, — « . , « Yes-Oe s-- IF J s»,s s .- «:,s y« Ze,:«e « — «- .« ".’ ' .« N
Ok- ..k»s-Ik Mk» -- s Masken-( . . »Is- «- .«-.. — . .
. F»J»- —( , e«,i fes-ff JEAN ist-ä- , Jsspi J . »p! «