OCR Output

.. « . . .- ».. ».. » .,«» »Y. » » « ». ·
Hi- ; .«« ..-k Is- » k - "-I W »Es-L PHL ek- UÄÅ. » A« 'z. fkqv It . W»

- Jst . ,- , «·- i .-.»,;ss-s J- - «- «— --- ; — »-. s; »Es-. «ka
« T- ÆMI : . »He-F JOHN-J - NATU- XII : III-Ists I FHWDMFOHEMLO DIE-I . .·-!-Z.·.««’ UIOMQ USE »Es- - .

¬
I »E«

« IF )( 0 )( III

gä op til HERransj berg, til Jakobs Glle has, samt mev
—et heligt upsätscittia sig fdre at upristigt tietia HEqum s»
somit-er J afIacobs has- list oßwandrai HERrans
lus—
Med Jakobs hus förstär den« Helige Ande— eisegenteli¬
gen dem, som woroJacobs .varn ochs efterkommande efter
tönet, utau ock alla ve, fom iamma Näh med Iacob und¬
fätt, samt om samma arfwelott och traute ldnmed Iacov
blifivit fdrfäkpalie. .Om de fdrra, sncimligen Jakobs barn
«eftcr.tdttet,· fvnes HENrenncimna demtil bling at dä
lnart alla Hedniiigar blefwo sommände til HERren, wille
cindä deße et vesinna sig ifrän sit sondatilstånd och komma til
nådens delaktigl)et-. HENren klagen at ehuru de woro af
honom vertil utwalde, .c·it d·e stulle wara hans dendoms
·olk, hadk de litwäl bedrifwit gekasty geistr, an ·d7 O¬
sttxxndmngarl woro da awalstzre fomsde phitisteer
"v. 6.). Der-is land wart lt med sfgudarz De tiibodo
t yandawckrkx det dems singec glort hade (v-— 8.)"f- ec.
ä en fädan ogudaitighetsunde ei annat fdlia, än at HER¬
ren fdrtdrnades dfwer « detta wanartade statut, lå at hatt
mäste läta far« och fdrtastaz dem (v. 6.-); Deras Himmel-¬
.delser woro la styggelige, at HENren ssdant ei-tundez-dem
fövläta (v. 9.): Han nddgadcs fömedrq dem (v. irg,
förderfwa deras «fgudak(v-18—), och«med et ord: ist for¬
siröckapem , at man mäsie ä m tm,;«-bergsrefwor,«e .qch
-.iordisulor förHERrans frii mit och fö- hans hart-Ha
;Ma1estä»c (v-. s19.). H Nmns dom war herum We dem
ogudakti gml ty de ro onpel och der siat ward-idem
bekam-— tafomdedet Irr-eint (Era. 3:x1.). Och, under
det deße Geldes ständeligen have aß clit imän deras rcitte
och : de GUD, sit hdlt ock HERren Dem-awardiga—til sin
salig etc ätniutande, och·utivolde antrat folk, som oct til¬
fdrne siärran warit ilrån GUDS Mitned.sin«s men läth
GUDS nåd vereda och omwiinda sig. Deße stulzleggxsäil

l
V

«

. — . ,-«..-:..« .—-, . .,-.--.. »- ,..,.-..-—s , ( « . , . T . pl« » Y« »p. A . ,..-. Jaq , H ..f -...».-« « R . sk quk
w — »Ich-sw- sH - exists- . ..- — « W -HI!--H«s;«- . .
- « s st«.» «QG-« It . J s IV . H·

W« - »D- «-«-»s7.» T«-«..«««’s-«««s«s«-Mt«ss « M -:--3-.W1 is-: »-..«--«-s-.,