OCR Output

seku¬
III-«
»

, IN X O )( Es s . IF K IRS
« « » Hwatzvid wi Zuckrkn ; « " « . ·· II
; 1. Ttl hwtlken denna rosten horch namltgen det af¬
falna Iacobgz has. . , . . s 2..»1
( 2. Hwad denna Hoffen mnehollerx nckmltgenls at,J-a- i ’«
I» s cobs has ma tgenom est-san hattng fomwam F?
- dastuGUQ . - "- z ;
- »C-, Rre Abrahczms GUDJ Ifacs och Sikaexs Ll e ··
idekma· dag kunmgt ward-v as du äst GUD tthraels
Hör mcg ERM hör mig- at deteaFotket mä Yeeal Ps¬
m du BE re, Ist GUD- at du fedan mä wwwde ssiy E¬
.deras hier-an (1. Kon. B. 18;36, 37.). — . F sssi

—.— Afhandlsing.
FörraDelem . " ««

; J . ,
s - E beuge GUDS ord, med hwilka wär Chttsieliga Of¬
! F werhkt pä denna vagen upmuntrar alla Sweasvarn ¬

»F:
W

- och mbyggare at fdrsamla1sig fdr HERram satpt - gkxzs :

s s·fdyena sina hiertan at wandrai sanningen ach uprtks tue-. st-:
Lnaslefwandes GUD, äro -tagne af den härliga Pxop etie, . ; »s.

com wär hdgtlofwade GUD tät genom sin tkana xzenare E- «ij 32 k

faiam uppenvara fdr den-wrong Israeutista yrkxan omsde . II ;
shckrliga ring, som uti den vttersta werldenes tw· IUMQUDZ »T¬

och Christi Fdrfamling hcknva och sig tildkagasstullei —-.i- lzzns Fxg «

uerhet med Hedningarnas ommändelsetüden saMlems «

kundziap och sannedom To , sevan der wgr af HERrånom
« Gudt faststäldt, at en tid stullc komma, va hwilken han wille
fdrsamla an Folettl sin satiga gemenstap,sä försckkrar oß wär
GUD, at ehurnmälmänga ,wordo fdrsakandes have Mäde¬

Y.«« .
, Wiss-Cz ¬

»k. tilboy,tsyfterhetaf Jsracks mensgheh sä stulle dock.M83"väV sk¬
« ei« bltfwa utan frukt, emedansmycket fotk ochmätfga Hed- ;;; Ists
. msta Foleilag stuue upmtåktra hwarannan at stradasfmgtz « IF

« " Z« F«:
f

s wxsw si-« »Mu- ««-"«;- sp-« « Ex« »k« «..—-.—«2-. .- »Es-«
Ins-is W- Wsdssssåksdsså . «- MARTHE-MATRONE

I