OCR Output

.«".--ts.k O «« ««' ¬
ngk . His- « He TM- gsptg k« ¬

s « »i! s« ffka « o ,- » PR- W »Ist XI « e s t. k» « fk PWU ON «
IIIWHEHCLKLHL stäskiedZÆsttäiegäMkesä ERST-Es ZWEITER-. skstiæiKeeszWHJeåchs . .

4 ZEISS-X 0 )( MS

tunna uvmuntra och förmü Eder allesamman åt fdrstiuta
ochporttasta all otro och syndastl)ggtlfe, ·hwarmed jag wet
de näste af denna Ian fdrsttngrade färabiord wara häftade
och hemmt-ne- O! huru tytliigt stulle dä itte wärt tjlla sam¬
hcklde, J the cklstade wärmer- blifwa, som hitttls warst
(O! at et störte deleu åunu wore) fdrfalne tfrän lefwandes
GUD och fdrsttngrade såsom für de tagen herdcm hafwa. ¬
Nu hat HERrentallat oß tilsatmuam nu gtfwerhau oß
walet at wälxa hwttken wt tietm wim: Nu är han pä det¬
ta rum hos oß närwamnde, pch ser htvars ochens tankax
Nu wilhan höra swätt omdome och benut. Ach! at et
·äterstall mätte hdras af allas wär hiertans innersta grund,
somipordeskring all werthen, so»m trängde si genom stun
infdr himmetens Gud: St, we komme til d g! ty tu Ast ;
iSERten wär Gud (Jer. z:22.). , k
HERrem den store Jstaels Herden, förkäne sin new
vch anda , at et näFot mätte återstä t de ords utfdmude, fom »¬

«:’ TM WHAT - .2·..

» « «
Aus-»I- «

.«¬

'
·

Jsk 49

Fauna Eder til en dan san och behagelig Gudstjenft bewe- i

»Da; Tit hwilket )elj a warte fdretagande wi tilbedie oß ?

den StoreGudeus hie v och btstånd, fedan wi hwar audra :

M innerlig andakt Upnxuntrat med fdlianve Psalm: s
Kaike almagte awomlletl ec¬

· . « , Texts-: af Efaie 2 : v. s¬
«I9mmer3af Jakobs-uns, tät oßtvatu
« dra uti HERransnus.
« Afdeluiug.

" uplasne GUDS oevgtfwaoß anievutugat mev viertau¬
Fmdakt och opmårtsamhetähdra « «
» · - Wär GUDH - »
Battringæröst til det ifräu JacobTGUD til o¬
tro och afgudeti fdrfaina Iacobs has. OWN¬

D — -«
ZEIT «« .