OCR Output

.-¬

ycsziqssjdxps .-....«k ivk «—9. s« - «- , « .. I --. ,. . » » . » ·
www-s- . est- Essaws Is «»-e-»s-Ik« .-.- Gika s «- Is s - D . · «- i »I- - »I- , « eg-, s W .- s
« i- . - »Es «- . I ..-. i Ä« » is e !- Wy «-, , - « . i !- « .
.--:-.-.s:e-i.31:-.s-x-.-.... Ists- s LIESTMWWLMMWi.:eH-es;Ji-’?;Ik.x»FL-BWNHELJKTsE-.2Æ.Ä III-TM

is s » s PJPBB

W x o W- - s Es ;¬
tjustsedert tvcke, txt-J menen, det är lättare och bättre azt F? IT -"
tiena djefwmenän GUD, sä betäukereder i dag. HER- . ·.«I
ten wil af hiertat göra edersgdtz hynåstmwar at blitwa zxss sszHH
af eder tjent ochxdvrkad.— enwilien Jsickebortläggae- TTIH EILZ
dra falsta Guyet-, eder wantro och wtdstieplighet , jåscjr det fä-« s sti;
fängt at J sirvmtenfötz HENrkmom J hafwen nu· Wien risx Tik
Walier detbcistaUkwglkeredmdag hwemJtima weitem , sys» ixzs
antingen den enda fana Gubemeller edra Fadens och dectatcznp .: j» » ¬
detsfdrvannade afgudar,til»hnzilkaImededrahiertanwiliext THIS
kgänsm under »der J med money-schen edertiena lefwajcwes ; .·.
.U’-r — -- « I

Mitte ålstelige Warmen ·« Hwad HENren wäPIGUD M ZEIT¬

fordom taladetil sin ostadiga mensghet genom sin tietzare « k: K¬
Josua,;detwiihan stal wam sagt tilEder, somi da apea Ezkkk
sammanalladh i det ändamäteh at Jnustolen rena HEL; W

eyra hiertan och·.upmnntra hwarandrza at upriktigt med »Es-;

hierta och mun tena den enda sanna Guden, samt asicj ga , ?¬

och borteasia ifk n Eder Heu stadelig otro, fördömeliga on- sisxzx IF

der och ständelig akHudatienst ären tilhopa komne , icke H; W

..til den ändaty at-» , efter ever « rra wann, stolen med et ski·
obotfcjrdigt hierta sittia här for HENPanom«, utan at I « xzzz

idag stoceni HERranS namn besimza .eder,- taga ever kk ¬

» » gemensamma wälfard i akt, och ei- stilias «ät,s förr ein-J E p-»
s med merta och mun hafwen fwarat, Tom Jsraels menj her ji«-; PH;
V swamde Josua: Bock »de« at wes siuvlleöfwetzgt « H
ERranx soch tienqandra Gudae (v. 16.): We wäsp ;- z;

time HEKWOW ty W gewä- Gudi (vs-518J:Iwi si¬

wilja qma HERmnom wärdtstudel Eoch lyda hems IV

köst (v. ;4.). J dag popar wär ålstelige Konung til- Eder s ä¬

soch alla jma trogna undexfätam come-Her I a Iaeobs E;

has -«" tat oß wand-a nenZERraas Uns. O. at sam- ;¬

ma röst mütte haftva den kraft-Ich wärkan hos ederz fom :F·

Josue rdsttil HEchms m-eyighet. O! at min mun, som DIE

demm rosten stgtsxför Eder.t·dag·kungdra, mätte dermed Jszs

» - A 2 « : z- - »Hutt¬

· I · »s- « - · . »s-.

U

esse-« IHHIHHIHWÆ