OCR Output

2 , .. PSLA x o )( «ss . ·

fdm de tid efter annan obetänksamt rögtvch ntwistt den , ;

tienst- kärtek och,-fdrtro"ende., fom deworo stnldige derns ,
samt nlla werldenes HERre och GUD. Intet folk nnder 2
sojen hade af HERranom nndfntt störte ochssiepa weit-zär¬

mngarz ein-denn Felsen - Inter Fels hnde ock nn band-beli¬

gn tjenst warit mera wankeimodtgt zDennnsgången för¬

samlade de sig inför HERranSGUDs ansikte, ändert-män¬

ge ibland dem f.unnqs, fom uti en standelig afgudatjenstww

Yo fdrfalne och insnarde De uttcito sig aua enhäurgt wil¬

1a tiena leftvnnde GUD, nndock en stor del utaf dem med

sina hiermn höllo sig til falika och bedrägetiga nfgudar , dem

de i ldndom dvrkade ech« offrade. GUDS mannen , som säg s

denna deran strvmtakteghet., fdrehött dem pä GUDS wei¬

gnar, det de borde rätesinnigt tjenn GUD, sä framt de «:

wette at deras tjenst stnlle behnga bottom. De borde ei alle¬

nnst holln den Atsmästc e för des-as GUD, utnn oet e« Hierf¬

wa wärket bortläggai rån sig all wnntro och o»!osti,» nigre¬

dndyrkan De bordebortstnssa all afgndist sty et e; fom

deras otrogna fädet brukatoch ibinnd dem ortplantan

Fdrr ein de dettn gpordh runde de omöietegen Nara stecken¬

ge at tiena GUD fom de vorde, så wida HERren war en

nitälstcmde GIID , som ei knnde tola at de bsrnknde den tin-,

Paste wtdstievlighet euer nägra afgudiika sonsten man wil¬
e sielf allem egaderas hiertanj samt allena btifwa uf dem !

i fanningen dvrknd och tilbeden Iofua ståuer attsåi de- s

ras fria wal, at ancingen uvriktege tienn sden enda sanna :

Gaben, och Medes warn lykltge i reden och-isewigheten, el-.

ler, efker derae hiertanssonda torke, framhärda e derqssaf- .
u-danenst, och dermed störta sig yet timetiqtt och ewige :

Ferderfl T cker edecf feiger han, ecke godt warm ne I .

riet-en sandte-? Aren J sä bunde och .ofdtstvndtge·, ;

ne J iete nennean hutn tyklige Ideenfälänge J cepenekgt ;

nenen HEanm samt hurn owkiege J Weswem dä I hol- L

ten eder til edm faders nfgudnrz her works-ansv anda Hirsng

« » . ,·- .
.. «;-s«-Ie.-«-L.«FP ..·k-: » «

s )¬
« «¬
xtss t¬

-.s..k- ZEISS —«— Text-f ««DETZ'T'--s3-::-:—k

FW

«·,«·· .¬

Z

« s» s c- -.-.-«:,--s.k-s » esse- « s " "- www e- JWMHHZWHW Enge-ps¬
s W see-»- see-es Eines-M ·»- Me- «- s: see esse-Z- , sie¬

- .
v .. , , . , .¬
- HEXE I« If IF Yes »F T Ost k- H