OCR Output

» - .-’2. f-—

. do B -’ ,—I 7 (

-- ".«««-H , FAMI- » »p¬
« TITA- RIXZTTOFÄRP M- H- « XCVI III ¬

GI- UJN »N- kt On- Y l ZU- xD s« ;k s- ·- - zjkk I- ,» ssps »He Ess« H k- sp . Hsi - ¬
Wisszäxssssssksi MEIHSHMMIWLHÆ HEka «- oskzrgxsssis Ihr-R wäskdsiskägäskkk«ka.
- i:-.s.-—— »- « . .. ffsx
R « «- sälpsy Z- F.
fis-- J ikr

Ixss sfo
H, »I. .

. In ·»

is; IF

PS Zä- ¬
» , . , .

« — ji sät¬

1 Es- sx ¬
H Hitz.
HE Fikk
Ifo XII«
»F kip¬
.-«·’I«f

; »- .
- -" I- .
Es HEX¬
- «»!. stäs
s is .«

«¬

M
-,.:LW;,» .
Its-CI

»H-;

Ist :¬

« .
« BI¬

.» - «-:--.

J HERrans -Namu·:—

s -»Fsk’örbcredelfe.- ’ . «’

«- »v»
- Z¬

«
s »Za¬

w

--q«-s-»z¬
s '

""-ss Rcker eder icke godt wgraj qt J tjenen «
« - ,Rran9wj fämwöliereder tdag hwem
tiena walzen. Sä lydde fordom den trogne
LIEwa tkenares Josue rdst tii de försam¬
- lade meels strikten wtd det han sidkte förmä
» —«- dem til-årkänsia af GUDS godhet och omsorg
- » « « « om deras wälfcjrd och salighets befordran—,
hemställande deras eggn eftertana och utstag huru wida
detwore rädeligit at ofnzergifwa yensgode also-Mäger
den och faua til de onvxttga maktlofe afgudax, som hnzaw
sen runde hielva ellex stielpa. Tycker ederl sager hag« tcke
odt waral atJ tieyen HEKmnoml fäutwatper e¬

r i dag ywem J tiena wmeni (Jos. B.—2.4:15.)«· »

Den fromme GUDS mannen·Iosua-s,. som giorde m
HERrans menighet denna eftertankfatyma förestcjlning ,

have nogsamt tart nimm dettåjl Folkets wert-me ostadigthettü
— o

P »r- FtstYssIÅstsz dftzrejtähzrkqth nyä IFPJNFP ijxäztzåfsizxu. v« »Y» k- »:1«:.(-x.xks si— .- DE « k-, XI HYIQ. lY- k- . !
« « ( - « Ess- Es HI- -s:s::-»-T-L«-s.ss«-E ig- LICENSE-WITHIII-Iw- .-:· ¬