OCR Output

P

If »Es-DIE s pfps J- ist«-s I - --T IIdyt s-.’·’ .. « «. s- ,. · · ·¬
97 is « kssy « »Es-? kkok fstsvsfwl · qufs Jst-It skkk ·- tkri sc — « ins D- Is« sgstz
Yo P i Ist-TO UT M- O«s«s »L- »O »Es r «-«- T · »- VI« - s s « r oft r s - - »V. ·—·! tss Uksp »I- YIWH » s t.«,-.s «- ’ . -I
yässsss » Mk O -— 4..1-»-«»«7 Isqu Es Gy-« « »Es-» .«--1«H- »«k »in-. «« s- Hyp- .
'«.’--s-S·Ls.ss.-s- -·:-.-«JOHN-!--«-e..s;s:-s-.s:ä·s.«-" .-chkstccks-:ässs«:s:«:.-ZTIFLIL-«-.-«-:I« Ezexktssäsxkssryssxcksxn sitt « « · TPFSTOFZSHHLLHJEN Xa
««f., s « « » w - --« . ·--«-- «.0·s·g.,x«x· ««,f,k«-«

Ro¬

GOOOMWWOÆXM wwwwsswww
Fäääkääikikikääisikä PUPEWÆNKRKK
VVVWVVNWMNHWNWVVWWNVV

Företab
Forsamlinvgewför hwilkm denna Predikan är hällem kallas Gellivake , Ich

bestär a Utica-a ochsiokcioks byar, smnkilsammatjs utgjorde, ester den
· sc 1741 af Tjn tönen umso-kacke, och til Kvngl. Dis-Stigma öftyer
keclesissttqve—wärkktt appmarken insänvk Mantalsilängdem 171 ushülvz mo
nebällande to mit c längdem och 8 mil I bredden dir-gesträng eßa bagge
hafwa tilförne legat gnder Jockmoks Panos-c i Luleä Lappmark, men set-an Kont.
Dikeåionen haft tilfalle at göra sig nahm-strava Christenvomens tilständ i
Lappland, befqnts at dermed pä et eller annat stalle war sä lläct , at hela di¬
Mskek önnu wvro stadde ukf et Hedniskt mörkey tikbediande afgudar, man at
könna den sanna Gaben- och then han sänbt hafwer Jefum Chrikium Kon l.
Dikcökionens öma omsprg war , at tilse på hwav sätt deße Hedningar Mille b if¬
wa zmherröekadc om vcn leftvanve Gubctp och unverwtsie i hans sanna vorfan¬
Jbland andra bölsosama medel som påkänktes , war äfwem hwav ofwannämdc
Ksikoms och sioküoks byqr angä» at ikilia dem ifkän Jockmoks kacken-u Höh
fix bar KongL Direäionen ür 1742 örhckllithanssfomls Mai-IS nädigste bifall;:
dock funnos härwiv stvärigheter , dkks i anseendexck de egenstaper som denkckkac
ren borde besittfa, hwilken med trth samwete nl et sü angelckgit wärt kuude
kallas,- dcls derföre at deße xajkoms appar 1säkallas de allmänv woro illa beo
. wktade för sin midnifka och oikälfgazlcfnavs Der är mäkkkligit, at deße Lap¬
par äro bäde til kroppfens sum- och sinnets art stildeifrän de öfriga Lapparne
äro gemenligen smäril wckxtem knien Kaitomt Lappar äw store, til sinnclaget
äro de ock grymmare ckn Lapzsaimc iallmägchcy sä at ingen- Pan största lifsfara
bar wägat sig resa ibkand dem-»Her- moxd « röfweri och wickagrofwa mißgeri
ningar worv iblanv detta fotket mycket gän e, bwaraf täteelcgm kan sinns¬
bwad ä ener den urkderkastadesig, som alle benna med alfwmke omwäni
velse rket fbland dem-. Anäoten til denna wa ra Predikm afsiog dock icke
kallelsen , ukan åtog sig at blifwa deras npa Herde , hitzilkkn ock redakt, genom« ;
sin. mykna ask-, föksiktiga upfskmnde och tragm underwxsmnw mev krin refani 's
de i veras koior hafwer gmom GUDs biständ ach mälsigmlse , mycken fru t staf¬
fatz och eburumäl de öro änmcs siavde i nmckm Mannesng fonp af hanss Prkdis
kqn sinnes; sä är der likmäl et odt teckw at de täla GU »orva somei förr steht.
At önnuwidarebefcrvra der omwänvelse, är Konst. Dmökwnw t be rep at
imätta endet-als- Tik brmältefkvökon Kyrckvberveno Magich Aöxikkömif rtidnta
bcrönr kunde mycket attförasjs fä: wäl sont om veßa Lavpars förra och mcwarans
vc tilstäuv , med merazi Mcn hwav der förra angäysck år Faktor Högström förut
bekant iL wär Swensia Föxsamling genom dm wackre ttzåatem Fckrnuftiga taki-¬
kar om GUD-, som är 174t, of tryckxt ckr. utgäugcnyocIUr mx ckkwens i« begrepi
at wifa tzn siit ochsikickelk bät s enom erbeten-, som deks aw- fåkdcga , dels um¬
vek ander, ·hwilka, n r de lifwa trykmk gifwai derv sednare mälet, et
ävant kin» onx LanvetvchELapptxmrternas fordna och senare omstckw
dich-Mk fm kahl-cum eilfxtme ei basi.

VIII-F , - .

«¬
»s(

I
D-:

O TO
LIC¬

N
F- »
«

.-1 Its

sum-« »
»O XXVII-» - « .

« «
I
tx«

i H .

X- Mk f« .
JJi ZwUEjisz JEAN-.

«;-«:'"-i-k:s-·sis«s;s --i:2s«;«"si-s:i·g-esss «-; «
Essig-OWNER M- »Es