OCR Output

8 HJÄTICRAN Jah Aten ones ut SÅ
Hafsvaxten, fom liknar Corall. Clu/. exot. 119. Worm. muf. 230.
Tagen för et dr fedan utanför ey nee den blef

euphiliad, utan for Hammar-filt-hamn, p4.190 alnars djup.
Denne Hafsvixt liknar; til fkapnad och lynne, en tjock gran¬
a greny> Jom vift fit barr,-om. ej quiflarne pa. denne voro
mera grofue och trubbige. Stammen ar xz quarter big, fa
jock, at man nappeligen med fingrarna kan omfatta honom

_ SJOVAXTER. ont

Norfka,

oth nedantil ndgot luet hoptrykt, == 2045 =
— Grenarne utvidgas utan. ordnings de undre. åro mera rake , och
de åfre, fom göra kronan af half annor alas bredd,lura ndgot li¬
tet fram-ät, likfom detta trå vuxit ut på fidan af någon ip a.
Veden eller inra arten af denna bafsvåxt år mycket Sprickhe,
och få lås, at man kan rifva honom med nageln til mjöl, famt
hvit, genomborad långs-åt med åtfkilliga porer; af? huvil¬
ha de fom fittainnerft, aro fiirre, néfianpa famma fätt ,
fom is Hyort-hornen, da de dro énnw myuke och 1 vaxten.
> of deffe porer barrirer det, at dé grenarne af detta hafs¬
trad liggas i vatten, fa frytadet firfione;til defs de vil fat
. fupat fig vatten, dé de dnteligen fyunka. Tuggar man
pa. deffe grenar, kinnes de vara {pride, fom Spongsa fluviati¬
— Tiss-men derjdmte torra, fom faf medfalt.
Barken på grenarna år higrid; inra barken, fom der med dr
Jild ifrån inra trået, at han år mera lis och mera gul, år

med många fina porer genomborad , och deffe porer aro fa¬

fom fmå , men med röda blåfor uphögde, hvilka under tt¬
— den åpna fig med en Ler. hål = 8
Då en qvift låg ges på elden, ofär ban, fom Spongia eller Tang ,
och förbrånnes utan liga, at man hiraf kan fe dennas nåra
> förvantfkap med de fjö-våxters fomvej åro verkeligécoraller.
Filjande egentkaper åro mårkvårdige på denna växt : =
0 is Ahan vaxer; fom en Spongia eller Svamp: >
om 9 At haniresfoerdragen med en imicaninie :
ABs 4 lana vide rns & 5: LAAN | a
\ oo At haw flyter i vatten; förrån han blifoer genomblite.
At han férbrénnes i elden med mycket os, wtan liga.
ap, LE han e gifer med fred-vatten, =
Håraf kan man tydeligen flata , at denne hirer til vaxtriket och
e& til Corall-djurens a

~~ Dédenne lig gest vatten flyter han iferftone blétes up efter hand, ut¬
vidgar Leer til borten, far hégre rid farg; blaforne, fom fitta på
honom firådde, likfom EE porer, vifa en épning med 8
Jini tinder och tnnebilla et flem. Er
Q Här ©

& |