OCR Output

i ite fe ores ee rvs} er NEJ a
i x MU S L A. Vv äre

+. PINNA lik en tunga och något år fidan bögd. Tab. IT. f.3. om
aaa Shahan ae Qmler*r hates he teae eee se, fafte vid

ot’ we bafta och at. ena. kanten. krokige ;. til firgen bleke och 1 ångsåt

(ov sfrimmIge med krufade bruna vågar. Lnuts åro fkalen hvi¬

“ba, Begge fhalen åro vid bafin hopuuxne..

4
sön rv ey
4 ‘ aIENNED

å £
aod

2. NOA ARK med refna hinnor. Zab UL fin 0 Lazarus,
Denna Muafla fer aldeles ut, fom den allmént kallade NOX
» SGARK , mencdr: mera fammantryckt: ochegapar ike bop¬
hifiningen ar: todrsfive figad fafom de» andre af fit
YIN L MN enats »fycken lipa ifrån hophåftnirgen åt alla kanter
utvidgade , dermed befynnerlige , at alle def firrmmor dro
likfom af nåfver kåmmade til miuka , grå, och upåt utvid¬
— gade flikar. > | |
Kanten på fkalet iår omgifven med flarfvon åf er tunn binna.

vå JRR ARA

| é >
rac Ered?

23 LACKSKALET. Tab. VI. f ör 5 3 STAN flåtta.
Skalet år hårdt fom Ofterfkal, rundt fom en tallrik, på öfra
fidan ÅA: något apbögt ; på nedra fidan B.-aldeles flatt, alle~

+ noft midt uppå beftridt med några uifléende puntter.

1. MADREPOR, fom år grenigt fördelt i en krona. utvidgad,
Skapnaden liknar örten, fom kallas Fericho-rofen. Grenarne E

ga ifrån en puntt , fifom en parafoll, firdelte t tu och tu.

Hon liknar til fin hopfitining mycket en Spongia, men år

aldeles ften af hopvalkade har, och yenomftucken med mdn¬

~ ga porer. Grenarne fom flå mit uti, aro kdrta, oférdelie ,

aan Under hvar och en por flår et litet uprått utholkadt

x. MADREPOR, fom ir grenigt , men grenarne beftrödde med cy- taggig,
lindrifka taggar, fom på inre fidan åro upfkurne, _

a

\

P 3 3.CO¬