OCR Output

s

115

1.. SJOSTY ERNA med. ftrilar och 5 uphogde knylor omkring me- ofatcliga

delpuné&en, Tab, LX. f. 1.
Tagen 1 \ndien. | |
Denna fisftjerna ar det ftérfia flaget af alla.
Hon beftår af 5, kullriga, fkrofliga, poreufa ftrålar , fom dro
* pefridde med conta, fafia, fåra taggar , ach defsuan
> Var bon 5 uphögi ingar omkrin Re Rd |
Undra fidan ar Lhaledes tag Spe upriftad med en. femkantig
fljerna midt uti; men kanterna åro. garnerade med fiarkare
SSR a SN RYKTE, SROM & är KR

ae

2, SJOSTJERNA med linga halfrunda ftralar. ‘Tab. LX. for. fingerlik
Tagen 7 Indien. | 2 |
Denna år enStjerna af et quarters bredd, fom beftår af 5 trub¬

biga och vid bafin utvidgade firålar , hvilka åro på ryggen
mycket kullrige och sfueralt beftrédde med trubbiga, och från
hvarandra flående tag gar. SA 5
Undra fidan ar befirödd med utfidende puntter , och farorne pa
bag ge fidor omgefue med fina, find, fpitfiga , mjuka taggar.

3. SJOSTJERNA med nedtrykte’ ftralar , fom hafva en uphögdiledkantad,
FR are ye yD
Hafs-ftjerna ftor brangul och med mindre taggar fkarp. Barr.
rar. 130. t: 1281. | :
Finaes 2 Hafvet.

i

1. SJÖ-ÄPLE med bigge öpningar på undra fidan, tikt med ovat.
5 gingar och jemna puncterade fingar. Tab. V1. f. 2.

> Skalet år ovalt, uphigdt. FR devon
0 Munnen år på undra fidan och jemte honom utgången.
På öfra fidan år hon fördelt i et quarter af 5 Gdagar, fom la resit
hafva en uphögd linea och med 5 Séngar, fom åro flåte, plan¬
terade med litet uphösde puntter. _

P 2 : ; MU¬

ae