OCR Output

NN os Fae t Sv aie 2 ¥ MINORS, % at Sar cian]

SALTMALMER\' A; 31
7 ee af klar wateen-fingad> quare birt aad ‘andar afb =

A itfad.
13. SECM Pigur A282, moan adhe >
a Be i i jårn-grufvorna orala > ; tr Ad
j Dr ufen beftår. af en pa ries ‘nde pa if Sark Nod
AAD \Wwypinf te | 6 "IreRdi a, jing, fidor$'Yom föara aldeles e¬

mot den andra aes fidor , utan at vara åtfkilde med
minfia tecken ul flam.

y

elisahya <fwistmolenos mindeyd ou) OSIILUD MUATIA sot coud my
8. SALTPETTER an vatten-klar quarts, pi bida ändar fpiclad, må Fe
? =
ftan uran all ftam. singe fav r.

Y

Drufen år ex af de klarafte i verlden; nog Dik den ra beftår
af rne pyramidale (pufar, bvardera af 6 trekantiga fidor ,
och ) fi dorna fvara gent emot hvarandra uti bagge ff itfarna,
men aro ae med en e remit onl kant fäfom tecken til fram, dock
at! rash moist löpande” eme gs näe fore finale. alt bandyboar- souteluzize:

af han oe he ifentes> Pai

TÄT whe LAY} Be Bae « ARN LER NER Gahan a 4 3 min ee |

9. SALTPETTER SÖN arts; paid fpivlad, med dubbel Drus.
aflån fram. TAWA sq ohn oes

se rerig ¢ Bland tiers DY afer 009 wit
; hela Jkäpnäden fom. tilkommer” falipetter , men
7 4g 4 "ie fale ee en pyrami¬

på BR fein qua är bäftäd uti bergärien; "da denne år li¬
lad a å fe dan och bégge pyramidal-/pitfarna
bli sfva tydelige. ? eid :

FNS ANN AL ametolos mi losmeup MUATI“ . hun
f ‘vatten-klar quarts, med: ee en {pi pits. care
ersform med firikildra. pyramider. Högen: acad.
|. Be ANG, Ne iixaqoT attlfs Ar FJ
A IRUEAL A. eA 2 zim
illite eallenitee Grufuon, teh AQ ete fa an ingen Drs
TIT a \de allméanare. We WUAND 3 ant WS WES INN

wluge: » Hat fear arte om aif. ddan ty bil Sexfidig ;

t.bergartem...d oc

Af detta Slaget år ach aeaietalstad Drus ifrån Öftdndien, fom:
finnes 1 detta Cabbinet , men; n få flor i något an¬

— nat; ty bvar och en Gryftall i. Jennafien dr mer dn quar¬
ters ‘lang, och diametern. dr-juft balfiem moot, linglinien. Fir¬
“gen vår klar och genomfkvilig ; men fiåter mågot på föart.

an har ball cet at aftaga en fi prégtig fren uti
Tabellen +. fig.x.men Taflans frorlek kunde ej begripa denna
Dyus tll fin bigd och vidd.

II SALT¬

NE