OCR Output

i _ _BERGARTER -ELDFASTE. 19

. 6. SKIFVER med fvart fkr ift.- Wieser nat. i rv & ; Sot-fkifver,
| ie på Hund a iW |

2 Sveitz. ; if f > ARSA TF
rr dr kol- a Pred mörkjkimrigt g ome tl, 4 mid, eae

vatten,

OVS NN

76 SKIFVER grön med hvit fkrift. Pe 2 pons.
Tåb på es ; Wcfergibland ASAT oc samnmor
SEO Ad .

. Stenen år allenaft grön ot Dian’ ay SE a PA ak hör blifver
“or varder” bön gr ea el Uh dr at Ware, bie — af de an=

die flagen, >

wiv emi HOS ERENID Ros DER rt

tf i chem
le ee F&F ATION <

a “SKIMMER

1, SKIMMER af genomikinliga blader. Swf. nats 5.9%. > Speech
Tagen på grånfen emellan “Wermeland® och Norige, i pen. Ess:
ve ped at han ofta fliger tl ew half alns breda |
blader :

at ‘halt + renidinincinlig’! Blader.’ het hat. oa gn. Rh P fkiftige fn >
Finnes allmänt it t bergsfkr vorna inom Riles * N imer,

3. SKIMMER af ftrédde Fjäll. Sy nat. 155.2. a fjälligt fkim¬
es Einnes allmdnt mom Riket. — - 3 oan
| "0 Somcall redig kimfkap om RKA deras. generation, TA
| Z Jå många vete vt MEY apy UE ee hvaraf de åro L
RE rr
ig fade dn dee jfenar, oth bef m
Jfkimret , fom alle a och. fnart fagt «alla flenar förekom¬
aa men én 1 dag dr till fin wu) plornf få fråmnände för ofs
2 fom diamamer, Skimrer far: ee sche igen's någon urdldrig
= a i eller i ndgon ny jordart, om jag. ej vill hoe en
rut rad fjelffråtften till moder, då jag ar lika ok RR
enes upkomfö. ag fer. at + [immer år allendat fixidds z
wees quater/ten, men jag vet ock, at. denne a fenart ies vara
Popfeee = Sand och liter mergel, Jä Jkiumret diutkommit fe¬
ra 2, och kanfke lénlige aflats af vartaet Silom Spat och
ee ies blifver dock Ika okunnig om hvad fom földet vat¬
net, at ae detta fjällaktiga fafta a Jkimrade våfende; må¬

fe alifå lemna det åt Som blifver flugare én wir.
a TALG- —