OCR Output

© & &

quam , veluti pretentando ,% jag famlande hittat den fig,
Tramuem repert,quem,in Or-ehvilken han, til verldenes
bis opportunitatem, Eruditis* beqvamlighet,ochfleraLir¬
prelucente exemplo, expeditdas efterdémen uprogt?
complanavitque:

ANON

i si 7 ae ; ie
> Suum ipft nunc attribuox Honom tilagnar jag detta
Laborem: ei fol acceptus fer-=defs egna arbete: honom
tur honos;: eidemque, hoc in allena bor hedren, och ho¬

negotio, umpenfeme obferitum nom tilarkanner jag, i det¬

fateor, memori gratoque fem-%ta mélet, all. min tackfam¬

per-animo. Mes shire ghet, |
Quid ad DELO, M. noti-§ _ Hvad leder ofs genare
tl GUDS kannedom, tl

tiam, gloriam atque amorem ; |
via magis compendiaria. nos: GUDS Åra, och til GUDS
ducit, quam fi Illius Opera no-'& kärlek, ån at kånna och up¬
feamus & extollamus: Quum=hoja Dels verk? når jag rått

rite intelligam DEUM, mea#vet, at GUD, för min fkul,

caufja cuntta condidisfe, meos- # alt (kapat, och all ting tilmin
que in ufus comparata infiru- Nytta inrättat, få måtte jag
XIs/e, utique percipiendum mi-* ya begripa, at mit, och alla
ht eff, meum, omniumque a-%méainnifkors yppertta kal] pa
deo mortahum., donec_aura®jorden ar, at utbreda Skapa¬

vefcimur atheria, praecipuumsrens Ara, och, få mycket |

di 3 |
effe ofjicium,, Conditoris pro-% görligt vara kan, utranfaka
pagare laudes, guantumque =P
heri poteft, admiranda rima- ingen TW att Sidaear™ oft
alto fine , Ratio nobis eff con-= VXL FOrNutt gulvit, Ty eljett.
ceffa: id ut foret, Jufficerer bchdfde vi ju endaft den al¬
ommino, communi animaliums manna Dyur-driften .fomla¬
gaudere inftintiu, quo cunda ger alt hvad lif ager, a en¬
SM S VISFENKD om

Def under; Til den, och

Ra ee

HET EA Vana sia

ee APR