OCR Output

heus impendere frverumt ho-& mina ftunder åt flika och
rulas. Cum vero a labori-%flera menlöfa nöjen; men
bus laxandus animus, in i-¥fom tralfamma forrattningar
lis quidem potius terendum=behofva hvila, ty har jag
pufillum, quod nacius fum oni, tankt {narare finna den uti
exiftimavi, quam levibus e-ebetraktelfer öfver fållfynta
vanidisque gaudiis. “ting, an uti forfvinnande
* luftbarheter.

skate

Hoc animi propofito addu-~ Sadan grundfats_ har
Gus, primo Librorum , indesbragt mig, at i bérjan famla
Pidturarum, Sculpture gra-%Bocker , dernalt Målningar,

- phidosque, tum denique Gem-~Kopparttycken och Tek¬
maruul, 7 veterum ac recen-%ningar, {edan fkurna Stenar,
tiorum Numifmatum, congesf {amt aldre och nyare Skå¬
copiam. Verbo: facilius mibiede-penningar. Med et ord:
foret ea enumerare fingula, in \attare vore mig, at upra¬
que indagandi fiudio incubui ,*kna de delar, pi hvilka min
quam que ame funt preter-xnygiraghet fallit, in dem,
böja. Ooo EE BS Be &hvilka jag 'å fido lemnat, _
BML QO 4 4 Ett

alge fe ‘TS oe Se
Jam fi arbitrarer, borum— 'Trodde jag mig uti alt
onan penitifma cognitione detta äga den grundeligafte
tt ee ee rer
novis inexpertisqne flernendis #mig,at kunna bana nya och
femitis gloriarer , aigna certe® ofor{dkta vågar, få beginge
rif proderetur fiultitia; alus%jag en åtlöje Maat sani
me occupationibus fors fatum-zmit ode har mig andra fyls¬

que addixit, oP Slor-siaat, “Se

Id unum expetivi, ut fo-% Det enda jag fokt, har
Jertes Svecie incolas ad fruen-% varit, at upmuntra Sverl ges
dum meo fupellediih imcen- 5 quicka inbyggare, at gora

etic x derem ss >. fig