OCR Output

264

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.3 Gud Gore Den redlige Gamle Brudgummer lycklig med sin unga brud. ¬
pa Carolinadagen Blir Brdélloppet d. 20 Maj.

s.4 Under det jag nu sitter och skrifver, Sopass Garden, d.16 Aprill. ¬
Ack, huru mår alla Dina kära älsklingar? - är Sophie hos sin arma
Syster - Stackars vår lilla Älskade Frida som geck i genom en så
svår Barnsäng - huru i Guds namn kunde Hon komma att gå på krycka? ¬
är Hon nu aldeles bra? - Och huru mår min lilla Älskling Herlog ¬
säg att gamla Faster läntar efter Bref från Den lilla favoriten ¬
Och huru mår —- Hans mamma - och Pappa Sjelf - samt lilla Yrhettan
Lydia? Huru snart får jag se Bref fran Henne? - manne Hon ej snart
är så gammal som Herlog var då Han skref? - - Nu kommer detta bref
fram efter Posk - sa snart Du upphvilat Dig efter alla farder och
Predikningar, sa glomer Du mig ej med bref? - jag emotager lika
garna bref annu som i Ungdomen fast jag är så trög att få till
skrifbordet. ¬

lef nu väl, Hälsa Din snälla Gumma, - huru mycket yngre är Hon

än vi? - Huru mår Albert med sin omgifning? —- Hvad heter Unga
LOfstedt? ar Han Alsta Sonen? matte Han vara en Bra Gosse. Lefver
Hans Mor - var bor Hon? - huru ar nv med Lena Strom? jag mins
ej Hennes Mans Namn. - Na, Kammaradinnan Walter. Professor Glas ¬

Svarmor treffade jag i Somras Hos sin Mag och Dotter,

Ant. i marg.:

s.4 1. Wet Du det var bra roligt - Da Fru Glas presenterade sin mor
för mig blef jag så glad, och fröjdade mig öfver att Hon
hade sin Mor hos sig - då fäck jag veta att

s.3 2. Hon var flyttad till Upsala, - och vet Du - bade Gumman och
jag blefvo upplifvade lika som wi fatt sett en god Gammal be¬

kant sa val kandes vi vid hvarannan

$.2 3. Genom Den förklarade Engelen wår gemensamma Wän - Din och
Min Älskade Fanny. - Nu årkar jag ej mera - Min Carin Hälsar
Dig

s.1 4. Så mycket - Nå en förlust - en Wän har wi här i Winter för¬

lorat i Döden Doctor Leufstedt - det är smärtande att se sig
Ofverlefva nastan alla Wänner. Skrif snart till Din i lif

och Död trofasta vän Hanna.