OCR Output

262
Källa: Umeå univ. Forskingsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Wåra Dyra hemgangna, Fanny - och Lina. - Ni kande mig Alla! - och
Gudilåf, äfven Älskade mig, sådan jag var, med mina stora fel och
svagheter. - Och jag hoppas afven att Han

För hvilken tanke icke är känd, wet, huru innerliat gärna jag ville

älska Honom men som sagt viljan hafver jag, men förmågan - den

uteblifver! - Ack, alt ar en gafva ofvan efter - och afven den

goda viljan ar min dyre Fralsares fOrtjenst. - emellertid, hoppas
jag nu Du förstår mig, nog hoppas jag att min Fader i nåd och för¬
barmande förlåtit mig mina skulder, - men ser Du, da jag nui
Hvarje stund kan Sjunka i dödens armar - Och ändå känner mig lika
otålig - misstenksam - och alla upptenkliga svagheter, ~ i synner¬
het - Nerfsvag och radd, det bedrofvar mig mycket. - Nog af - jag
tror vist att Du förstår mig - Och ber Gud om hjelp och styrka i

de mörka stunderna - jag tal nu vida mera an da jag sist skref till
Dig - da alt ar godt och gladt kring mig men ser Du - en ond mine ¬
eller vånga ord - eller något svart - straxt kommer Domning - och
lamhet - och Hufvudet vill sjunka ned ja - mitt hufvud är för uselt
- jag känner mig då aldeles förintigad - Och Anden vill qvaf mig ¬
så jag ej de stunderna kan gå utan hjelp. ¬

Och troligt vis blir och en sådan stund min sista. - Du trofaste
wan bed för Din gamla stackare, och då Du har tid gif mig - Nåagra
wändliga förhoppningsfulla rader. ¬

Tack, Nu emellertid för Dina bada vandliga bref - Och De fortreff¬
liga Lappskona. - Tusende hjertliga tacksagelser for alt - men
hvad tycker Du en sadan forargelse, jag kan ej hafva nagra skor
i dem - de gar illa och ej val pa Strumporna. men alla tycker De
äro så nepna. ¬

Ditt bref till S-m - har vist kommit straxt efter jag fack det i
Hans hander - jag kunde ej treffa Honom, utan En mycket bra pa¬
litlig och klok Karl - Fjerdensman, kom Och skulle afven upp till
S6d:s - och @& Gaf jag Honom brefvet, och sade att det var ange¬
laget - och bad Honom laga sa att det skulle vara nagon som sag
och hörde Han lamnade Honom brefvet, men utan Uppseendet, i fall
det behdfde intygas att det var lämnat. - Och det lafvade Han,
och har
Sakert hallit ord. - Men Den Herren ar ei God få Pengar af. - för
kring om 14 dagar sedan var jag dit, till Dem i sallskap med

Mamsell Hoeffner och min Carin, och Deras nya Hem sag ratt trefligt