OCR Output

Ant.

260

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

att Han som ser till mitt svaga väsen ej öfverger mig i nöden! så
Hjertlös varels som Fru Zeijpel är har jag ej trott skulle finnas ¬
Hon skriker och Hånar - och försmädar mig till Den Grad att jag
kunnat bli vansinig - sa jag blifvit ond och trott mig kunnat falla
DÖ, på stunden —- så jag måste förbjuda Henne min kammare - så öfver

14 dagar Hon ej fäck komma in

1 marg.:

Och, Det har varit en blodig strid i min Sjal, ja - pa Himmel och
afgrund - i fall jag fallit ett offer för Den Hjertlösas hånande
Skrik och

skratt. - Hahaha - med full hals att jag legat som på Peribunken
säg det ej - jag har ej näns låtet Janne veta huru Denne furi plå¬
gat mig till

till kropp och Själ - långt innan jag fäck slaget - har jag hort
med innerlig förargelse, huru Hon och Systren som annars är bättre,
jort narr af vår Älskade Theodor - som nedlåtit sig att Courtisera
Hennes Syter Dotter Ämma Framström - och

som äfven med Dem jort narr af Honom, som kunnat tro att det för

Honom lönat mödan, fira Denna skatt - både om mig och Theodor,

komme ej till dem åter. —- skrif snart till mig - men i fall jag da
redan skulle hvila skrif utan skriften till vår Hederlige v Pastor
O Korsen i Enåker - så Du då kan få åter ditt bref. Annu går jag
uppe. Gud var med och Den arma Hanna.

Skrif snart - Ditt bref till Söderhjelm är Skickat med Fjelsman ¬
bed Gud för Din stridande vän i lif och död.
Nog vet Du jag ej näns skrifva till Janne en sådan Furie Hans

Svärmor är.