OCR Output

255

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.6 halfva Enakersbyn —- med sin sköna Jord Och sköter det alt Sjelf
och är stor i sitt sinne och låter sin Hustru kallas, Hennes nåd.
få se huru länge det bär sig. - på storskeftet - fäck Han alla
Mina Torpare som vi hade undantagna från Den Del Kyrkoverden köpte
af oss - och det är en stor förlust, i synnerhet - som om vi skulle
få top i gen vi vist blefve narrade har således kommit öfverens
att i Ställe för 145 dagsverken jag skulle hafva af Dem på deras
kost - utom öfver dagsverken och -Spånad - Nu endast får 82 Rs ¬
24 skrg i utbyte - så har jag nu fådt som då Lomen böt fötter. ¬
men det är bättre lida orätt än göra - det går väl en dag omsänder.
tomt och öde har det blifvit efter Ulla Söderhielm i Synnerhet

som jaa

Ant. i marg.:

Årkar så litet komma ut! - Söta Du hälsa Albert att jag i dag ej
årkar skrifva till Honom. - från Theodor hör jag aldrig något
$.5 Ack hvad vart Raggres ar uselt, och huru lyckligt har det ej

varit om vi i ar fadt med Dig nagot agta Rag fran Wasa att sa ¬
Ack om vi lefver tills åt året skaffa Då Din gamla Syster 1 Tunna
om Du tar åt Dig och sänd Den på upsala eller Westerås. - men
vidare om vi lefver hvad den skall adreseras. ¬

Jag vet vad Alberts Små gossar heter. Dina pengar skall jag säga
till åt Söderholm om. ¬

s.4 Men i gar war Kyrkoherden Lenstrém och predikade i Enåkers Kyrka ¬
Och Han hälsa Hem med vår Piga, att Han nyss kommit från Stockholm
och

s.3 att Han på vägen mött Magister Linder som hälsat så mycket hit ¬
månne Han Då var på väg till Umeå? eller huru - skall

$.2 Jag och mista Honom har pa orten? Huru geck det med Letors Syslan
i Härösand? - Hvad tycker Du om Lofsteds Son? - jag fruktar De ej
har nagot godt berom - det var nagon som sade sa, jag mins ej hvem. ¬

s.1 far Sophie vara qvar hos Fredrica? vore valf6r den Sistnamda be¬
höfver väl detta Stöd i det husliga tror Din gamla redliga vän

Hanna. (månne jag bedrar mig där uti?)