OCR Output

254
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

mina krafter borta - anteppa plågar mig att jag måste skrida
fram - jag tror den mera komer af felagtighet i hjertat än bröstet ¬
och hufvudet miserrabelt - nastan ingen natt utan att fa hufvud¬
värk så jag ej kan läsa, åtminståne mycket ringa - och litet eller
intet arbeta - där ser Du, hvarföre lifvet är tungt och ödsligt
i ensamheten - och Min dyra Älskade Systers bortgån oärsättelig ¬
och min trefnad borta då jag ej har någon hos mig. - Fredric Fant
som mistade sin lilla kära Gumma var en stor förlust för oss alla ¬
och i följd däraf, ännu känbarare för mig ty nu har Han Sophie
Fant hos sig - och nu har jag ej mera glädjen få se Henne tidtals. ¬
Äfven Hon har haft Gastis nerf
Gastisk nerf feber i Sommar, men är nu bättre Och under den tiden
har Hon varit hos Jannes i Upsala för att njuta Den ovärderligt
rare Professor Glas Sjukvård. - få se om Lyckan är med oss att åt
Sommaren få Honom till Bruns Intendent vid Sätra - ty nu är Gubben
Romanson aldeles för mycket förfallen att kunna sköta det kallet ¬
men Han är så svår att kunna få bort att det står i vida fället
om det låter sig ännu göra förn Hus faller på Hus där - och ingen
ardning mera kommer som Fordom Under Den fortrafflige Ar. Afzeljus
tid då var det en Lekare gå till - nu - blott, Den välgörande
Källan! ¬

Söderhielm håller på och satt upp ett Stort Pale - lika med
Prostgårdsbyggningen i löfsta på en Udde vid Hallarens strand,
Om Du mins vid Enakers by batstad ~ var En Udde mitt emot med et
par Torp stugor där har Han satt sin Bostad - vist ar utsigten
där vacker - ty Han har Sjön nedanföre med Holmarne som fordom
tillhörde Hanöberg - och äfven Hanöberg synes dit - och Byn ¬
och Kyrkan samt Sala wagen - det ligger på en Kulle - men ser Du
innan Han Hinder få någott trän omkring för nordan vinden
men därtill ligger Han förnära Sjön - och vädret Blåser från
alla Sidor öfver Sjö - och gärden så nog fodras bra omboning att
få varmt och dragfritt. - Och det säges att huset är bra dåligt
uppsatt —- fast det upphögs i Skogen förr året i fjol timrades upp
där och i ar taklagt —- Nu håller Han på med Dalkarlar att få
vag fram till Salavagen - vid Den lilla qvarnen om Du mins pa
Bygaédet - Och Wermlanningar har satt upp Laducaérd dar i ar. mycket
har Han fadt 4rvat efter Ehrenlund. och sin Syster Ulla - men ¬

jag tror Han kan behöfva alt - emellertid har Han nu mera än