OCR Output

s.3

253
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Nog har om jag skall påminna Honom åter om Laxen jag har gjort
det förut - och kunde jag ej föreställa mig annat än Den länge¬
sedan vore liqviderad. - Han blir väl arg nu då Han i år går miste
om någon - ty ej tar Han reson med det att den förra är obetalt.

Och nu om Din lille kare Rare Herlog! ~ Dom om min förvåning ¬
min glädje att se Hans lilla kära välskrifna bref - det var så
Syrprenant så glädjehänförande att ett så ungt
Barn har kunnat med egen hand teckna Pappas Consepter att jag
trodde innan jag fack sansa mig att det varkcligen bara var en
dröm. måtte ej Hans år bli lika brå mogna - att Den Adla Frugten
mognar i förtid och skyndar fort bort fram för både Fader och
Moder! - ty slikt har jag aldrig kunnat tänka mig - Gud vet om
ens då lille Carl börjat läsa, Och Han måste dock tror jag vara
litet äldre. Huru gammal var Herlog då Han skref mitt kära rara
bref? - Ack, att intet hopp kan smyga sig i min Själ att i detta
lifvet få trycka det älskade barnet till mitt hjerta! ¬

Och Albert som redan har 2 Sönner! hvad heta De? - Stackars
Min Älskade Bröder som varit plågad af Den elaka Gickten - måtte
Du nu vara fri från Honom, annars måste Du begära tjensledighet
och nästa Sommar komma och Dricka det förtreffliga Sätra wattnet
som vist är den radikalaste Cour for Gickt. - tank om jag lefver
till dess - Och wi då en hel månad finge vara till Sammans vid
denna hälsokälla - ja si då blefve väl Din gamla Syster Hanna Ung
pa nytt! - Och spirade ännu en gång upp i gen i lifvet! - Jag
har varit där i Sommar - annars tror jag fult vist att det varit
ute med mig - men Sätrabrun är förtreflig för Gicktsjukdommar och
Hemorojdal plågor men i år var där bra rängnit och svårt. - Ja
En svår och sen både Hö- och Skördebärjning har här varit - och
dock har den gode Guden hulpit oss att få det mästa fodret godt
in - men ännu är freken och Star oslaget vid Malmö Som skall bör¬
jas med i morgon - Wete mycket litet i år äfven Rag - men De är
och väl i Ladan - Kornet inne men ej väl tort - Blandsäden och
arterna ute annu - och Hafran skärs idag. - I år i det rängniga
vädret har jag ej vågat någon utflygt till det kära Upsala fast
De varit goda som vanligt alla Fantarne och velat sett mig - ej
eller tid med Folk och hästar i det bråskande som varit att passa
på de vackra dagarne med Folket. Carins hälsa börjar äfven bri
sämre Hennes bröst är svårt - men ännu sitter ifveren qvar att

alt skall gå. ¬