OCR Output

252

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

H-g d: 24 Sep: 49.

Dyre innerligt Alskade Broder!

Nu har jag så mycket tacka Dig före - och annat att orda om att
låt mig förbigå alla ursägter för mitt långa dröjsmål att skrifva,
då man börjar skjuta upp blir det på detta vis - då blir det
aldrig, man tycker man har så mycket orda om att tiden aldrig hin¬
ner till då posten skall afgå - och låt nu ålderdom och krämpor
vara denna gång i ditt ädla hjerta mina förespråkare - då Du vet
att det ej är varken af glömska eller likgiltighet. - jag skall
nästa gång bättra mig - bara Du är god ädelmodig och ej nu beta¬
lar mig med samma mynt. ¬

Tusende tack, för både Dina kära bref och Laxen som är lyckligt
anländ till Upsala - fast Fjerdingen fådt sina vissa puffar att
Den läker mycket - skref Den Heders Pachsan Doctor Lefler som
med sista post var god, sade Han stod nu val bevarad i Hans
Kallare ~ men Hopp om Lake ar ej mycket hoppas. - Och medan wi
nu är inne på det Kapitlet - Söta Du var god säg Din glömskna
Syster huru vi nu då skall få Lake på Laxen i gen och huru den
sedan skall skötas? - war god gif mig denna underrättelse så
snart Du möjeligen hinder är Du mera än god! fjol Laxen var så
innerligt god att jag aldrig ätit Den i lifvet bättre. Och så

får jag så hjertligt tacka Dia för det goda priset —- men det ar

ju

Synd att Du skall skänka mig så mycket —- Om Du köpt den Sjelf
huru skall jag då kunna sända Dig bara 15 Rs rg? - till och med
då jag nu ej genast har dessa pengar - men så snart jag får skola
De komma - men jag fruktar att det ej sker förn i Jultiden eller
i början af Jannuari. - har jag föga någon tillgång utan att för¬
söka Låna pengar, och det kan ej ske under eller ty ingen har nu
sådanna som jag kan vända mig till. - jag hoppas Du förlåter mig.
Det är märkvärdigt att Den kaxen Söderhielm som är så storsint
kan vara så låg på en gång ty som Han altid är min oro i lifvet
är det tid efter annan altid något jag får i Aferer vända mig
till Honom för att ej aldeles låta Honom göra alt ont Han vill ¬
och då jag skrifver Honom De höfligaste bref till - ser Du far
jag får jag aldrig ett ord till Svar. - det är ju bra föragtligt
att ej ens - muntligt eller skriftligt våla sig svara på någon¬

dera viset. ¬