OCR Output

13

Källa: Umeå Univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

missnöjd på Flickan - och sade: "ser Du Sophie - af A-s mor fäck

jag veta det!" - - ja, Moster - det var daras fortroende, Ej mitt ¬

jag hade ej rätt att yppa det. - Det, som äro mina egna hemlighe¬

ter är Moster viss på få del af. - och Honom hade Hon hvarken van¬

skap eller högagtning för. ¬

Nå —- med Min lilla Hulda Älskade Fred. B-m - är det som för¬
gjort att jag ej kan träffa - nu grasserar Rösoten där - således
tills hvidare otillgangligt for dina vanner. - dessutom ar det
väl häst att där hafva bestämda order huru långt jag kan ga? ¬
och är det godt inhämta ett svar där om af Din egen hand. ¬
men på sin höjd 1 Månad blir hon för denna gång på Linsbro. ¬
men om händelse En färd skulle ske innan svar på Detta kommer
i våra händer blir jag ganska försigtig. - men vill då väcka
känslor för min lidande adle Broder, och satta dig i den ljus¬
glans som Enligt sanningen Du ager i Mit Hjerta. Hushallerska
b6r Du taga - skulle det bli n&gotvidare behdfde val den lilla
Frun
Ett år ledigt från Hushållsstök - sedan Hon kommit i Oket. ¬

d.28/ Tack Du gode alskade for dit Bref och all Din vanskaps¬
fulla godhet med Dina werser De aro mig mera än karkomna - war
ej ledsen öfver förlusten af Sophie - det var ej vår Herres
vilja - och Kanske passade Ni ej för hvarandra - jag tror mig
for sagt Dig ~ att Hon Ej har det undergifna - som Du säkert af
Din Hustru fodrar - och ej ar Hon Eller något under värk i hus¬
hallet hon Eller - fast Hon har sina meriter. - Nu om Fredrica
B-man, Mins att jag sager Dig ~- att Du ej faster Dig, hvarken
vid Henne Eller Nagon annantills Gud utvecklat Det! - pa det
att Du ej måtte få någon Ledsamhet däraf. - Hon är den yppersta
Flicka wi wet - mäst lik Din förra Och nyss hért ett otroliat
beröm om Henne —- Alt hvad Du fruktar om Henne behöfver Du ej ¬
men endast att kunna winna Hennes Hand - det är ännu Aldeles
ovist förn jag träffar Min lilla Älskade Favorit -Hon är mycket
älskad af alla som omger Henne - glad - Huslig - treflig - Husåll
har hon ej haft på Egen hand —- men helt och hållet okunnig
tror jag icke —- Hon är född i Köping Hennes Föräldrar voro för¬

mögna .och höll ett