OCR Output

68

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

H-g d. 28 Juli 40

Tack, af hela Min Själ Älskade Broder —- för dit välkomna bref ¬

Gud gifve jag nu kunde besvara alt hvad Du skulle hafva besvarat
jag vill då först besvara om Linsbro —- De ligger för närvarande
Alla Barnen - och tjens Folket i ROsoten - och kan wi således ej
Resa dit - men skulle Du nödvändigt i Sommar hafva lilla Fredrica
hit, så går det an att laga Henne i årdning till Resan ty som
Baron Rubeck i Sala Har Allman Pension så kan jag ej tvifla på
att Hon blir med godhet emottagen där, fast ingen kan tala vid
dem förn Linsbro blir tillgängligt. ¬

Hvit Bellis fins mera hvarken här eller på något ställe jag
känner - men Hvita Etternäller kan här fås ~ min Sophie säger
att De kan fortskaffas genom Frön - äfven Så Svarta Penséerne -—¬
äfven måste För gät mig ej - kunna produseras ~ huru gick det
med Dalstjernan? Hvit malva Hortenzia - har wi afven - men Skall
Du ej hafva några andra än Hvita och
Och svarta Blommor - jag har en sarts Gredelina som ar oandeligt
alskvarda - fA se om det et kan bli fro af dem. - Nu blommar en
hel hoper vackra här - Men hvita Lilian, den är ganska dålig ¬
Huru är din? Rågen fack jag hem med ett Westerås Bud - Wetmjöl
vill wi vist sända Dig i gen om blott det är möjligt få något
färdigt tills medio September - före Sala Höst marknaden kar
wi val ej fa Wete - jag tror intet att det förr kan Hinnas få
det tröskadt —- men jag tror ätt då brukar det finnas sådant om
jag ei bedrar mig. - måtte det bli godt och väl inbärjatt - här
har warit obegripligt med räng, ty på 6 Wickor var ingen klar
dag - nu Duck var Sjusåfvardagen rängfri - Ock i dag blåser det
och gar latta Moln. - Wi har bGriat S14 - sa wi i gar fack in en
hoper Hö wid bolandet - de som var slagit - men torkade ansenligt
i hop - således är det ännu bra ungt - 84 Såtar Eller Hvad ni
kallar det - Walmar eller Böler - somt är där oslagit i Hopp att
Att det skall växa litet mera - i dag Slår wi Spång Tegen - skönt
hö väder men det går lätta moln ¬

Huru skall 5ag på - både Louise och mina vägnar tacka för
Rågen - Gud gifve wi Nu hade Någonstans att så den så det gaf
mångfaldigt i gen efter Din önskar! - Kornet blir väl nu vackert

Hoppas jag. men de säger ati sen kornet här skall vara 6 radigt ¬