OCR Output

67
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.8 Nu har jag skrifvit till Sophie Lagers Och efter Din önskan
som äfven ingår Uti Min - begert den grasen att få räkna Henne
som wän af oss och hörande till wår Syskon förbund - jag hade
lämnat brefvet olackat - men kanske Hon anset det för oartigt
- där före är det lackat Du kan ju få läsa Det ändå - begär det
bara få se hvad Du gillar mit bref. - Här är nu så grönt Och här¬
ligt - wi har fådt 6 Bisvärmar Efter 2 Kupor - d. Sista Midsomar¬
dagen. Ack - om De vore Dig närmare - men nu är det för lång
väg Sjussa - vore äfven Min Pater Dig Närmare huru gerna ville

jag icke då pryda

Ant. i marg.:

Vår Älskades hvilo ställe - Tack för förslagen till Monumentet
Gfver Griften - det Dit ena är så Grant - men det med Dufvan
är obeskrifligt älskvärt! ¬

s.6 få se hvad Du väljer för ett. - skall jag någonsin få se Det. ¬
Det var roligt att Dina Etterneller äro så rara - vår har ej
haft mera an 1 Blom qvist - men

s.4 Men De Svarta Penseerna äro här så härliga ute vid Lafven. ¬

s.2 Halsa sa mycket Alia Dina Barn Du har i Din omgifning - Theodor
har jag skrifvit nyss till. - Din Hulda trogna van Hanna. Nu
längtar jag höra af Dig i gen. Hanna är bortskämd.

s.1 Kära Du lägg Couvert kring Mamsell Lagers bref och försegla det.