OCR Output

s./

s.8

66
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Flickans tankar - ja, min Wän så in förlifvad är min känsla och
Hjerta med Dig - att jag tycker nu att Du ej har nagonting att
sakna i den vagen heldre - Nog ar Hon regel Och sanfardigt alt
hvad jag skrifvit - men jag tror

Anda - att den som vant sig vid Fredrica Fant - skall ej bli
nöjd med Sophie Fant - Hon är för mycket egen därtill - och kan
ej svama in i sallhetens Warld med Et Huldt Hjerta som Du ar van
- och vara sa undfallande - Lovisa ar nu mycket battre - men
Hvar dag ar Hon oviss om en Dylik åkomma - sa Wi varken kan än¬
nu fa fara Hit eller Dit - Syster Fredrica i Falun ligger dar
och langtar och ar Resfardig till battre lander - Du kan val se
huru gerna jag äfven uppfylde Hennes käraste Hopp på jorden att
se mig - men det tycks ej vara värt ens nämna Det. - Du måste
skaffa Dig en Hushållerska Till Hösten ty bli Huru det vill med
vår lilla Förget mig ej - vid Linsbro sa - om Hon och ville kom¬
ma det vi ej vet det bittersta - sa hade Hon nog af Flickornas
undervisning - och sin Egen i Hushallet det Hon ej är van vid;
att börja med. - Britten Norden-gren skall Hem till sin
Mor, Hon vill ej emotaga Nagot husåll till Nästa år. - Ty da
blefve Hon qvar på Ingbo. Jag ämnade sända Dig Registret på
Werserna, Men fast jag nu har ämnat det och änkom spart tills

i dag, är det ej möjligt. ¬

Resbeskrifningen för 1814 den har wi Complett - men för 1822 ¬
fins ej Stoftet Till - blott i ett bref skrifver Hon att den
skall komma - jag har aldeles totalt glömt om Han någonsin kom¬
mit - kanske Fru Åhström fådt låna Honom och Ej gifvit den åter.
- jag skall värkeligen fråga Henne - eller om Någon annan
Eller någon annan glömt att senda den åter, Men då är den för¬
lorad - och Årgångarne äro mycket små i kring de åren. - De
rikaste Har Du hos Dig - men en hel hoper bref låg qvar till
12. - och et sander jag som jag tror hor till 9-eller 10. ¬

Du kan se hvad Du tycker - men det är mig bra Dyrbart så uti

et af dem Så har Du det. - söta Du Dina Werser var Skrifna före
Midsommar på stunder då Louise war litet bättre - men sist årka¬
de jag ej ren skrifva dem. ¬

Jag ämnade nu skrifva till lilla Sophie Men Nu hinder jag ej
- jag måste äfven Nu skrifva till Falun - och Ulla Söd. i Stock¬
holm - Har Bref Paquettet komit Som Carin lämnat till Fru Söder¬
mark, Hvad det varit enteresent om jag i det Ställe kunnat Sjelf

gjort det! ¬