OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 65

Johan Anders Linders brevväxling

Syster Hanna. - och jag piskar Samvetet då Du ädle gode Öfver
hoppar oss med den ena godheten efter den andra - Alla Dina
dyrbara efterlängtade bref har jag fådt, det sista med De Kära
öfverraskande verserna - ännu en gång Tack, Hjertligt tack, för
denna Själs Njutning - Du kan ej tro, från De glada Ungdomarnas
Blomster Ålder - skämde Din Älskade GCumma bort mig med dessa
härliga Blomster på min väg - och där före äro De mig så Dyr¬
bara - ehuru oförtjent all granlåt i dem äro - jag tager dem

som Et dyrbart offer af Wänskapen - ja, jag tror att om jag fäck
mina fel och brister af en vän På vers - vore de förgyla Piller.
- Men Din Gamla Wän kan ej på annat än den enkla Prosan hälsa
Dig i gen. - fast om Gifven af Eder alla Från Poesins sköna Nej¬
der - Ack Hvad Wår Theodor - skrifver älskvärd - Han är En lef¬
vande afbild af Mor - och afven Far! - Gud valsigne Eder Alla ¬
som sa huldt om gifver Eder gamla!

I Söndas 8 dagar sedan kom Dina Notor - som wi med sadan tack¬
samhet emotagit - Ack, Hvad både Du och Wår Albert gjort Eder
besvär - Du säger det ej är väl Jort - och jag tycker att det
är förträfligt - äfven De Andra - Men en osynlig bevingad varelse
var Det väl som bevingade Edra Händer och Hufvud att ej förtröttas
- och att så fluks få det färdigt. Säden var i lördas ännu ej kom¬
men till Apotekar Eliotts i Westerås - nu är åter et bud får se
om Den då är kommen - skada att wi ej har annat än Plog i Bolandet
så den på - Gud Hvad besvär och Kostnad Du har för oss - På en
del af Träna är det Bra frukt på - pa en del ej ett enda - emedler¬
tid får wi nog att sända - Och ärter skola wi äfven Sända - men
Du måste årdna huru det skall gå - kanske bäst på Westerås och
Stockholm - kan Ej Kallarmaster Lagers ordna om Den saken? - Om
Du skrifver till Honom. - men detta är väl god tid ännu - Ännu
har ej Bref Paquetet komit, Om ej med detta bud - jag vet ej om
Theodor Ännu har rest - ty då wi fäck bref af Honom med Dit så var
ej resedagen utsatt - men i Ställe för åt Upsala och Stockholm
skulle det bli åt Bergslagen och Falun. - Ack, hvad Han står väl
i * tarne Hor Ehrnhejms - wi tycker ej om at Du skall vara sa
ensam - Hvar före skall Du låta alla fara i från Dig - och de
vanliga Alldagliga Rummen stå öde - då Du kommer in - det ar Ej

bra - Nå, Du har säkert fådt brefvet och sedt den hallstarriga

* Otydligt i originalet/ G.N.