OCR Output

S

S.

S.

oo

63
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Hannöberg d:23 Juni Midsommar afton 1840

Min Mycket gode Älskade Wän!
I Dag har jag åter haft et ljuft vedermele af Din Hulda Wänskap

= och med Gpnade Armar - som Dock faller tomma - Ensamna Ned vid

Min sida, tackar jag Dig så innerligt, så Hjertligt för Din God¬

het - och De Aldra käraste werserna - - d.24: Midsom: Dagen

Här blef jag afbruten i går - och i dag ämnade jag roa mig med
att språka med min snälle gode Broder - men det komer att åter
afbrytas genom en Resa till Molnebo - Gud signe Dig i dag och
och alla dagar, Ack, hade jag Din - eller Fannys Penna Huru Hjer¬
tans trefliga Werser skulle Du Ej få af Hanna - men Hon förmår i
den wägen, bara Glädjas öfver sina Wänners Skicklighet och att
se sig vara föremålet för Er Wänskapsfulla godhet - men att skänka
Wänskap för Wänskap lifvet i genom i Evigheten det förmår Hon och
kanske skall jag bli skickligare längre fram ¬

Ack, nu kom en Bisverm - Adieu Lef val
d. 22/

Ser Du Hulde Wan, sa gar det med Din Hannas föresatser, att
orda till Dig - att tacka Dig som jag önskade det - det förmår
jag ej - men Du känner mit hjerta och är nöjd därmed. ¬

Jag vill då gå tillbakas - och af hela min Själ tacka Dig för
alla Dina bref - med samma Post fäck jag det Du Sände på Posten
- och det Du sände - till wår Älskade Theodor - tillika med et
långt bref Wänfast och artigt fran Den Hulde Gossen - som är
wärd De Föräldrar som Gud gaf Honom i Sin Nåd - Ack - hvad i
Hvarje ord och tanke af Honom det är likt Dit - ett åter klang
från Hennes Sköna Själ som sammanlänkat wåra Hjertan - och som
Ej låsnar fast den kalla Döden lägger sin Hand på de warma Hjer¬
tan - De upplifvas åter för att skönare slå och uppblomstra. ¬
pa andra sidan grafven - men vist blef jag rädd att - om - Gud
vet Dock —- Huru Du vågade lägga detta bref Under någon annans
Couvert än Din gamla Hannas - men Du kände Det ädla Hjerta till
Hvilken Du sände det
Men det gjorde mig ondt - ty, det kom från Din Hand - från det
Dyra kära efterlängtade Hemmet! - Ack, Nog, kan Du dock, känna
att Hon bra gerna önskat läsa De Dyrbara bladen från En så kär
hand! - och det gér mig ant, att väcka önskningar i Hans hjerta,

som om Han kommer jag ej kan tillfredsställa - att läsa alt ¬