OCR Output

s.1

s.2

s.3

s.4

59
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

H-g d. 30 Maij 1840
(ankom d. 7/7 1840)

Dyre Älskade Broder!

Nyss har jag i största brådska kastat Ett flygtigt Blick på
de fordom af Dig tecknade dyra vedermälen af Din Hulda Wänskap
- jag sänder nu Wår Förklarades bref. - äfven Dina - Ack, jag
vet ej huru der det kan vara så påkostande att skiljas vid dem
- det är som En del af mig sjelf som skulle skiljas - då jag
sänder dessa ljufva minnen af en sådan Wän - O! Huru fa aro sa
lyckliga som jag varit vid Hennes Hulda Hjerta - ty innan Hon
träffade Dig - war Hanna Hennes mäst Älskade - men Alt detta
vet Du så väl förut - sänd Du nu äfven Mina bref som jag skrif¬
vit är Du god. Och
Och jag tror väl att jag till det mästa läst Dina till vår wän
- men Hennes blef väl mäst sända då wi ej var till Sammans ¬
och då fäck jag Naturligt vis ej läsa dem, Annat än om jag var
närvarande då fäck jag det vist - men Dina är äfven nu för svun¬
na utur mit mine Måtte detta Paquet komma till Dig kanske får
jag det med Ulla Åter - ty Du skall sjelf genom bud låta hämta
det - Ty Fröken Callenberg kommer ej upp till Umeå, ty Hon reser
deräckte till Helsingfors. ¬

Men hvad är vart att nu skrifva detta blir ju så bedagat innan
Det kommer i Dina Händer - Nu har Fru Tigerhjelm fått sig en Son
- men nu kan Jag ej fara förn Carin kommer Hem ty Hon skall nu
Resa till Stockh. och hdlsa pa sina Syskon och Hon blir borta ¬
ja - Gud vet - och da är omöjligt fara från min skröpliga Lina.
Nu ar det lange sedan wi sag Din kära Hand Pa Papperet! ¬

Ej kommer Carin hem Till Midsommar - men dock innan wi börjar
sla - om Ej någon olycka intreffar - det blir ledsamt att umbera
Carin - med min daliga Louise - men det far val ga - få se straxt
efter Pinskt Hoppas wi att Sophie kommer De har kommit i Nästa
wicka - men nu väntar Göran Gubben Almqvist - Svarfar
Och Fridolf (Svåger) ¬

Louise Hälsar Dig så mycket till Eder Alla hvilket förenar
sig uti Din gamla tro wän Hanna

Hvad skulle det ej vara ljuft om Du nu vore lugnare - jag
frugtar alt Denna sändning upprör Din Själ mycket - nej låt

det ej göra det - Den Hulda Engeln ar lycklig - O! Hvad Hon är