OCR Output

55
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

H - g: 15 Juni 1840

Således Min Älskade Hulde Broder, ar åter en manad framsmygen
sedan Du Planterade PA War Alskades Graf! Tack, ware Du hulde! af
bade Henne och Hanna fdr denna Sorgligt ljufva Mdda! Ser Du fast
smartans timmar synes langa huru den aldrig hvilande tiden dock
bortnöter - månader och år - och snart Star wi vid gransen - och
motes af den Fdérklarade Wannen - - - f6r att aldrig mera skiljas
Fast Din langtande Spejande blick dit upp - och glom Dina qval
vid Hennes Salihet.

d.16/ Jag blef igår afbruten - och nu ar Postdagen inne 7 snart
timmen och mycket att orda - Tack, af hela Hjertat Tack, Min Wan
för Dina Sorgligt ljufva efterlängtade Bref! - ja, innan jag fäck
det första, grep längtan mit Hjerta efter underrättelser från den
längtande Brodren - men Du har sjelf Genom Din Godhet skämt bort
mig. Och i dag får Du så kort ty - jag mår ej väl och har ej år¬
kat skrifva - Louise är Sjuk mycket Sjukej isin
Wanliga plåga - nej - dock det samma - förlåt att jag skrifver

detta så gadt likt - Hon tror sig aldrig mera Komma upp - det

står i Herrans Händer - smärtande då för din gamla arma syster ¬

men Herran lefver Och wi skola och lefva! - - ¬

Dör min Louise då fore jag vist Till Dig - om en ledig plass
utan kostnad vore for mig till Sjoss - eller Lands! - - - men
innan jag Kommer sa - ack, beklaga Din gamla wän Hanna - bed Gud
nu för min Lina - Hon hälsar Dig så mycket - och säger - att ingen
liger Henne närmare om Hjertat än Du Hanrna - och Carin - därföre
önskar Hon Dig undergifvenhet och lugn! - Och sallhet - att Du
blir så lycklig Hon tänker Dig! ¬

Nu har Fru Tigerhjelm fadt en Son men nu är Louise så Sjuk
och Carin Borta! - så snart Det låter sig göra kommer jag
Att fara till Linsbro - då får Du se om jag har någon öfvertal¬
ningsförmåga. - då kommer vist Fredrique dit. - - det ar dock
ännu rätt ovist - och Fredrique Björkman är för närvarande ej
pa Linsbro - utan Hos Wasters va Wiby - ty vore Hon i Wala då
skulle wi anda laga att Flickorna kunde komma hit och halsa pa
Systern i Ingbo Briten Norden-gren - och fa tala vid dem - och

khvad de tenkte om att fa fredrica dit. ¬