OCR Output

Ant.
s.8

s.7

47

Kalla: Umea Univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

i marg.:

härlig Predikar tills i morgon Långfredagen

- Ja - Ack om Du sande mig den - det vore for härligt - rättare
toge den med Dig i sommar och kom Sjalf - Syster Hanna har aldrig
last nagon af sin Broders hand. Nu skulle jag skrifva till Dina
Flickor - Dock hade jag så mycket osagt till Dig ännu

Långfredas morgon d. 14 - Gud signe Dig - nu har jag så brott att
jag ej har tid tenka det wersta - dock det förundrar mig

Jag har till War Yngsta Alskning rafsat nagra rader och

Det ar om Waderleken - jag kan ej annat an le - genom Molnen

ty jag maste - ju nu ater skiljas vid Eder - om väderlek var väl
amnat Pappa Linder fast det kom i oret bref. ¬

Det var fägnande Du tyckte om Arterna - ja ~ de aro vaxta har ~
och kan i Hést om Gud ger oss nagra folja litet med frakt Tunna..
Ty - Du far väl ej ledsna vid mina galenskaper att Ni skall äta
af vår Frukt - wi af Eder obegränsadt goda lax - tusende saker
äro obesvarade från Din i döden hulda vän Hanna - hann aldrig se
genom hvad jag plotrat.

P.S. Wi har Stensprangare vid Lagorden - nej - far ej skrifva

mer Gud med Dig - med oss alla.

Basta Broder!

Ater har vi haft glajen haft et bref af dig ock far jag inner¬
ligt tacka dig därför ock all den broderliga Vanskap det ma komma
vad d6den som helst hoppas jag att fa bibeholla din tilgivenhet
ja du moste altid anse oss Som Syskon. innerligt tackar jag dig
för den rara ändringen i Värserna di blef med din åtjärd rigtitt
snälla äfven Som notorna den Som hade dig här anda ja du Moste
väl ändå komma ock förströ dig ock ännu framkomma en hyglig blom¬
ma i västmanland som i vår ungdom du kan e? tro jag kjenner en
flika Som liknar nagott din - Oforgetliga i Sättet att vara god
och liflig ej heller Myckett Stor som vant dig att fa ratta Sig
efter andra fran ungdomen ej haft egett hem sen barndomen det ar
Fredrika BjOrkman pa Linsbro, men jeannette skriver val. fa se
om jag än en gong får dig att Stämma klaverett och Spela du kan
ej föreställa dig huru roligt dina vänner skulle få ock jag

hopas du ock ock om Min önskan ginge i fullbordan du tro väl att