OCR Output

Ant.

46
Källa: Umeå Univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

bref äro framkomna - och jag är nu Gud ske laf mycket battre i
mit hufvud - äfven börjar jaa med sans och undergifvenhet finna
att Hon den Hulda be höfde hvilan - men utan smärta kan jag ej
tenka det - Ack ~ hvad det var svart att Ni ej fack saga et ömt
ord at var andra - men Ni kande det bada jag skall val utur ctt
bref ge Dig en annan gång en Huld hälsning från den goda Engelen ¬
och då du får se brefven - då får Du se Hvad äfven Hon älskade
Din Hanna - innan Hon var Din! - men afven nu var Hon mig huld ¬
det är vist - evigt - evigt var vårt förbund! :- jag hör aldrig
nog om Hennes dödsläger från Dig - aldrig nog om Henne - hvem är
det annat än Gud som nu gifvit oss at var andra? Du har ratt - da
Du blir lugnare får jag ej så ofta bref - men Albert - glöm ej
att dock du ej får uphöra skrifva förn Din arma Syster är ned¬
myllad äfven! - da anklagar jag dig for war Skydds Engel. Hvad

tyckte Du om, De foOrsystrade Blommorna? af Lina. Comition till

Hanna skulle vara for En gammal Gumma kallades: Branmastar Mor.
En gammal beskedlig Gumma i Sala som geck mycket Hos Fru Petter¬
sens - medan jag var dar - Och werserna var i anlednirg af et par
strumpebana som Har en Midsomars afton seide mig genom Fanny ¬
just den Sistnamda var det som lade in for evigheten - pa den
gamla vinden Der den fattiga gumman bodde. - Den Goda Eng. och

så skref Hon det på min räkning! - Jordiska vare - wi Hon och

jag var på Sala Ky:gård och tog Hon en Blomma jag et Elaa Från

Sop: Petersens,

i marg.:
graf - och sa skref - den goda den- d. 22 Aprill. for Louise
och jag fran Henne i Lofsta. - ja Hon älskade ju oss ömt - wi
har denna tid Sympatiserat mycket
Och det har gadt mig som Dig da jag magtat last Hennes hulda
Hjertats känslor till oss båda i bland har jag lefvat upp det i
gen och trodt Hon lefvat, men då det stundom blifvit mig klart
att Detta fjerka upphört klappa - då har mit velat brista. - - ¬
Alla sofver har ater ljuft och stilla det ar endast Den trogna
vänskapen som vakar med Dig så har jag gjort nu altid - till
det masta - sedan - - ¬
Sedan Nyheterna d. 4 Januari. - jag undrar Hvad Du i afton gör. ¬

Jag vill taga för afgjort - Nu ligger nu och Laser Ofver en