OCR Output

s.9

s.10

45

Kalla: Umea Univ. Forskningsarkiv

JOhan Anders Linders brevvaxling

Albert sjelf - som Annuser Ut som en Ungman Alskvard och intagan¬
de ~ ser Du att Syster Hanna Ser Dic utur en gangska ljus dager..
Och tror föga sin Fia kunna neka Farbror Linder den trösten att

vara Wärdinna i Hans trefliga boning - men Westerås vägen skulle

Du välja sta, och Hem for wi till Hemmiskbo - om wi ej kunde få

Fia hit - ty jag ville vara med - kanske det då kunde värka något. ¬
Du ser väl nu Min Hulda vänskap, att äfven vilja ge Dig Denna
Flicka - och skiljas vid Henne afven, som och ar mig ganska dyrbar.¬
det var for

Lustigt i morse kom Louise in till mig och sade: i dag tror jag
vist wi har bref från Brodern Albert - ty jag har drömt så mycket
cm Denne - att Du har byagt wår älskade Fanny Ett så rart Tempel ¬
som skulle bäras af 15 Karlar. - var det ej besynnerligt. - och
att Fanny skulle måla av sig åt oss - och i Början blef det mycket
likt. - men sluteligen blef det försämrat - detta alt höll Hon

på berättade då Carin kom in med wäskan, Och snart blef alt be¬
kraftat da jag fäck Dit Dyrbara bref. - jag kom ej att nämna att

- Bref Paquetet - amnar wi sanda med Ulla Sdderhjelm till Stock¬
holm och darifran skall Hennes basta wan Froken Callenberg fara
till Finland - far Hon pd Angfartygen dA skall Hon ju pasera Umea ¬
det gar ju bra? det blir i Borjan af Juni. - i Slutet av Maij

skall Ulla vara i St. fOr att taga mot bestyret for Henne - Hos

en gammal 90 ars Fru medan Charlotte är hem till sina föräldrar

i finland som skall komma i gen sedan mot Hösten. Brefven pa de Ar¬
gångar Du begär väser 1 och ¥ WD - wi behdOfver ej frugta for Dem
ty Ulla Hvet i hvad hälj denna sändning äger för oss båda - men

säg nu Själf - ty då alt blir omlagt blir det kanske nära 2 {0 ~
nu hinder jag Ej gifva Forteckning pa Hvad jag har i Poetiska

wagen men det masta ar val upptagit i Känslans Stunder - men i Guds

namn alt detta var inskrifvet redan 22 da Ni var har - cch sedan
Har Hon skrifvit mycket -— fast jag ej fadt sa stort dar af, af
det skälet som Hon en gång

Yttrade - jag var ledsen att Hon aldrig mera skref någodt till
mig - men dock har jag har och dar - men i förra brefvet begerde
Du fortsätt sättning af Resbeskrifningen 22 - och det har jag

ej en rad om. förkomit hel och hållen - men om Sista vistande

her har Hon skrifvit till Fru Åhlström och det har jag avskrifvet

ty jag tyckte det borde vara i samlingen. - Alla Dina kära Dyra