OCR Output

41
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Hannöberg d. 13 Aprill 1840
Åter Min Älskade Broder,

Har Din samla tro wän Hanna fådt glädjen emotaga et förnyat
bevis på Din godhet och Wänskap, Och innerlig sluter jag Dig till
mit Hjerta och tackar Dig med tårar i ögat för denna tröst i
bedröfvelsen, Ack, Hvad lifvet blef tungt sedan Wår Älskade geck
i från oss - Huru Öde och tom tycker jag hela Weriden ar. - Henne ¬
ja endast Henne söker mit Hjerta ~ och skal ej fina Den Foérklarade
förän det upphört Slå! - - - om jag skulle f6lja Min bdjelse - sa
ville jag dagligt plattra till Dig - och ater lanatar jag efter
bref 1 fran Dig - ja, Du har Aldeles skämt bort mig nu, Du frågade
gode Broder Hvad jag tenker om Dina kära skrifliga besök? - jo,
De äro en guds gåfva ty
Hvac hade blifvit af mig om Du Ej gjutet balsam i de blödande
såren - och aldrig har jag så lifligt som nu funnit det sanfär¬
diga de Orden: De tu ärc et! en stor del af min ömhet som Hon ägde
har öfverflyttat på Dig - som Hon höll så kär - Och Du Henne! ¬
äfven jag Henne, Och Hon mig! - Hennes hulda Sköna Hjerta samman¬
höll ej af annat än kärlek - och därföre fäck Hon ingå i kälekens
Himmel! —- Godnatt! måtte Du nu slumra in roligt - Och Wår Skydds¬
Engel inge Dig lugn och frid i det oroliga Hjertat! ¬
d. 16/ Nyss har Din Syster Alskade Alb. Emotagit dit sista kära
innerligt välkomna bref - dar i har mina tårar blandats med Dina ¬
Huru tacka Dig som jag önskade - det skall Hjertat känna ej En
kall penna tolka ~ wara kanslor Sammansmalter till ett - et f6re¬
mal ar
Ar det som frambjuder dem ~ Den Hulda - den Ofdrgetliga! Matte
Hennes forklarade Saliga ande omsvafva oss! - Och Hon daruppe
hos var Himmelska Fader bereda rum för sina qvarlemnade Alsklingar! ¬
De begerta Brefven skall komma - men tro mig det är godt att de
litet Dröjer - jag började En gång läsa - men förmådde ej fortfara,
Hjertat förblöda - - - jag tog bort dem, men har åter börjat - mera
sansad - Gud signe Henne - Ack, Hvad jag talar vid Henne - Svaret - ¬
ja Älskade Broder - låt det äfven flyta från wåra fulla Hjertan ¬
den som Du och jag kände så väl, Den förklarade - känner redan
äfven Svaret - på alt som wi vilja fråga Den milda Enaeln! - - ¬

endast godt. kunde flyta från Hennes Hjerta och läppar!