OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 36

Johan Anders Linders brevväxling

sällskaps krets som hälst. - och vore Hennes årdning En grad
mera vore den för mycken - och husfolk är Hon god mot men
alvarlig så ingen tror jag med Henne disputerar - Där är Hon
målad med sanna drag - ej förblomerad det vet jag - Snäll i

alla qvinliga Syslor finare Och gröfre - och flitig och frisk

- men Stark halsa har Hon ej - fdr närvarande släpar Hon för
mycket - född d. 11 Desep: 1811. - Hvad nu min andra Favorit
angår, känner jag ej mera än jag yttrade i förra brefvet - Hon
som Sop: F: båda har et godt namn - och välkända - hon är mycket
älskad af alla som Henne om ger - Hon är gladare - och nepnare
och finare än Sophie - ja - vore jag Karl - Jag toge Heldre
Fredrique Bjérkman - Hon har et sätt att vara, som oändligt
mycket liknade vår bortgånna - men jag känner ju ej Henne så i
grund - men obeskriflig treflig och intagande - naif - och lätt
och glad - med qvinligt värde är Hennes yttre - Hjerta har hon
ej Opnat for din vän - men alla som känner det säger det det är
ädelt - af ägta sort - Hon är, jag vet ej, 22-23-24 år där om
kring är Hon gammal - men så snäll som Sophie i Hushållet kan
hon ej vara ännu - som är så snäll i de finare Fruntimers arbeten
Och spelar lifverouvert alt - men Sjunger ej men Språkena är Hon

snäll uti.

Ant. i marg.:

s.2

s.1

Hon har fin Bildning till det mesta och kunskaper af Frierrinnan
Rudberck i Sala. - wacker ar Hon ej men intagande ser Hon ut
litet längre än Fanny. ¬

P:S: alt vad jennett Sagt om flickorna instämmer jag i ock då
tror jag kunna båda göra en man lycklig, den Stygga långa vägen
det är det värsta och nog får du än

göra räckning på Sälhet jag tycker det skulle blifva innerligen
trefligt att ega en Ung frisk Gumma gud give dig allt godt. Na
barn är en herrans gåva: på dem är ingen brist Gud nåde mig

jag Skref Syndigt men det tycker jag du bord önska att slippa
få se huru jag kraslar mig fram öfver våren. Ack en gong är alt
förbi Motte alla goda andar varen med dig i råd ock dåd ock
best som Sjer - Brän upp detta brefv. kansje M: Lagers vore

mest passande.