OCR Output

s.2

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 24

Johan Anders Linders brevväxling

H d: 11 Maij 40

Fér Dig alena
Alskade Broder!

Den Dyra bortgångnas Födelse dag - den kan ej obemärkt för Dig ¬
eller oss gå förbi - Himmelens ljufva frid wälsigna Hennes för¬
klarade Ande som vist nedblickar med ömhet på oss alla! - Det
Första jag nu får göra Min Älskade Broder är att - Tacka Dig för
den Subtila lilla Aldra käraste Korgen - Du sänder Din kära Fannys
- första wän! - det var den första i lifvet Din Syster emottagit ¬
och dock - gör jag det med en så god smak! - och håller ej et öre
mindre af Dig för det - ty Din Systers giftastid, tror jag, jag
sade dig i förra brefvet - är långt för detta förfluten - Det
skulle åt minstone vara Sandström från De dödas rike, som för¬
klarat skulle uppstå - för att vinna Denna Hand - Hjertat tog
Han med sig för 1 och 30 år sedan i evigheten - och - alt som
sedan grumsat i Min Hjerna har varit endera en entusiastisk tack¬
samhet - Eller flygtiga roman Griller - med mit älskande Hjerta. ¬
och nu ar ej mera qvar an en wacklande lutande Hydda till graf¬
ven - jag vet Ej annat än vi äro års Barn Du och jag - men på
kraft, och Hälsa - är jag et 20 tal före Dig - Din Wän - är född
d. 23 Juni 1784 - Men Warmt och innerligt det ser du väl Detta
Hjerta blir till det multnar i graf. Du kan ej tro huru ljuft
det var att just i dag få bryta et bref från Dig och jag vill
Nu genast besvara det. - Om Du ej sjelf i Dina
I dina sista bref ordat så om Din saknad Och ensamhet - har
jag väl aldrig fallit på den Tanken att tala med Dig i den vägen
~ men då både Louise och jag tog det så - (må hända - jag ser
Det nu att det ej var din mening.) och då gör det mig ondt om
jag - just jag, skulle vackt en Slumrande känsla i det bröst ¬
som dock - för Eller senare skulle vaknat - Men, nog har wi har
tyckt det varit bäst för Dina Älskade Barn att Du ej gift Dig
i gen - utan haft dem till Din Ålders glädje - och måhända har
äfven Den bortgångna Älskade önskat det. - Men för Dig själf ¬
torde det väl vara mäst enligt med den husliga trefnad - och i
det fallet om Det stode i var magt - skulle Du vist fa War Alskade
systerdotter - till en fortsatt vandring genom lifvet - Men ser
Du Dyre Alskade Broder - det 4r mycket ovist det - ty först är
den Kyfungen - aldeles et Krushufvud i det fallet - Hon har vist
aldrig varit förlåfvad - men haft ganska fördelaktiga anbud ¬

jag kan ej veta Hvad Hon har för gruflig respeckt för giftas ¬