OCR Output

32
Källa: Umeå univ. forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

s.1 strand.
Stod Ensam vid Stormen och lutad
En tröstande Engel, kom räckte sin hand

Och så är min saga ren slutad.

Ar ej denna en sann målning af oss - jag tycker bra om den - Och
huru skall et Barn wara till Kropp och Själ sin mors afbild - Än
vår Theodor - wek, som modren, med Eder gemensamma Sköna Själ ¬
ja - hvad finner man et Par som i det Hela - Sannare fulkomligare
utgjorde et helt am Ni bada - Edra Skéna Sjalar sammansmalte till
et. Och Du bar den Tunga Boérdan af alla lifvets omsorger på den
Starka Skuldran - och Hon, vederqvackte och upplifvade med sin
ljufva Himmelska ande Den trotte till ny varksamhet! - Nog Ni
voro skapade för varandra - och afven Hennes och mit Hjerta voro
nara beslagtade som Hulda wanner - 1 lif och Dodd - for Evigheten
var förbundet stadgat. ¬

Min kära dyra Janne sende oss en bok Skön - för beslägtade
Själar då Han skref Och beklagade Sorgen: Lazare uppväckande från
De DOda. - En betracktelse Wid Alskade Aflidnas grafvar. af Biskop

J.H.B.Drazeke dfversatning af J Holmgren fongpredikant etc. ¬
Samma som, utgifvit vandringen genom Oknen. Din Hulda

Hanna

s.2 Min Alskade Broder!

jag Onskar nu sa innerligt att detta bref motte komma dig til
handa, jag blef sa ledsen finna af ditt Sidsta bref att du ej
fott jeannettes det nest Sidsta skref och jag litett uti ock
i det Sidsta til Albert några rader, tack för alla kjära veder¬
mälen af din herkoms ock huldhet mot dina gamla Systrar Sälspord
är gläje ock vänskap för di gamla, Men du kunde vist få monga
hjertan Som älskade dig om ej vår älskades - eljest är tillgifven¬
het inlagd i Qvinnohjertatt så at de Som ej hysa ömmare kjenslor
di har urslägtatt Dig intett förliknar jag dem ändå Med henne bästa
Goda bror Sdérj ej Sa, Gud mildrar all smerta - men vi böra ock be¬
manna oss att Soka aflagsna ** som föder den - du lider du har
monga dyra pligter ock hvem har ligt dig vara varksam, det ar
otilb6rligt att flikorna är sa lange borta ock du lemnad alena

som van se monga kjara for ditt Hjerta om kring dig, de ar unga

* Ett blad bortklippt ur boken
¥** Otydligt i originalet/SN