OCR Output

31
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Hjerta Gud - Dig och en Moder —- som Hvar vill Du finna en Skönare
Själ? - Och Moder på köpet —- Hon Själf, var aldrig uti någon
Pentjon — och dock - sa aro Hennes

om man gar till hjertat - det vore det enda Språk och musique

det kan du ju forskaffa Henne Hemma - andra seder och vaner - Na
Sand Henne då 'som sagt är - hit - om wafva och det lilla Louise
formar - spinna kan din Hanna - 1asa med Henne om Gud och åter¬

seendet - sa skola wi följas åt till Fantens och Linsbro - dar
borde Hon vara en Tid - Dar är et rätt årdnat Hus - och ville Du
sedan geck ju an till Fru Schensen en liten tid i Upsala ~ kjar¬

lek, skall Hon ej sakna vid vara Hjertan men bevara Henne Milde
Herre Gud fran Mamsell Ahl - d& vore Hon den Olyckligaste som

geck i et par skor - Albert sag en liten Schén af Hennes husliga
lif med mig - Nej - Broder battre da, att stoppa Henne ned i jor¬
dens medelpungt - Gud låte Henne aldrig bli så olycklig - och Fru
Åhström vet Du för aldrig är värt säga om Ty hon tar aldrig någon
Flicka mera sade Hon i Sommars då jag frågade Henne - Hon kunde
Det dock så väl - men De som Har råd De har ej viljan - ej en gang
då Det kan bli en ljuf glädje för dem Sjelfva. - Ack - om nu ändå

Mina bref vore komna i Dina Händer! - om De ändå

*

Ant. i marg.:

5.3
$.2

Louise instemmer i alla Hjertliga halsningar.

Du maste taga Hem Dina Flickor Snart - Tacksagelsen har vi ej
fådt. Hälsa Södermans och Lagers - samt mormor Flur. ¬

Hälsa alla Dina Barn och Min Lilla Sophie jag ämnade skrifva ¬
Men hinner nu ej ty då går Postgumman i från altsammans jag har

i dag 5 Bref ännu att skrifva med Dit

Ett blad bortklippt ur boken/MN