OCR Output

30

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

ser våra Tankar om Din Fred. få se om Du antager att först senda
Henne hit till Dina Systrar - det vore bra ljuft att £A emotaga
Henne och lara kenna Henne och vinna Hennes lilla Omma Hjerta.
jag hoppas Du skrifver da Du fadt mina bref. - i dag med det
följde et Från Fru Suneson Hon ber mig tacka för Din godhet med
Sorgbrefvet till Henne och Hon säger att Hon blandat sina smärtans
tårar med
Med vara - Öfver vår Wäns förlust —- Nej - förlorat Har vi ej Henne
- Hon ar oss säkert nära och skall välsigna vår väg. - och Sjelf
sjuta träff i de Blödande Hjertorna. - Du begär mycket af mig då
Du nu vill så snart hafva mina bref till låns - och nu har jag
Lador med dem dagligt framme men jag började läsa i dem - men
blef aldeles för mycket upprörd - jag måste försaka denna we¬
modiga fröjd den borttog hela min frid - men att kunna senda dem
i från mig nu —- det blir bittert - jag frugtar jag ej uplefver
att få dem ater - men ändå ger jag ej Dig något afslag - men jag
kan ej nu komma till Sala förn på Juldan - Din vän är en sådan
kruka - och Moster kan ej låta mig fara från sig i denna wicka
ty Hon skall hafva ut en Docktor och taga ut en Tand som är al¬
deles öfvervext med kött och Hon fruktar för benröta. -- i Löfsta
var jag för 8 dagar sedan De gret med mig vår förlust - och del¬
tog innerligen med oss - och Halsade dig wanskapligt ¬

Theodors innerligt rörande werser Har Du fal fadt? Nu ar ljuset
slut - Gonatt! - Kl. slog 12 ¬

d. 24

Morgonen är åter inne Min Dyre Broder - åter et steg närmare
till föreningstimmen slår - Slår. - med Henne som nu är lycklig ¬
Tack för dit innerliga löfte om fortsatt wänskap - fortsatt bref¬
växling - Och dit Engla-tålamod med väntningen af bref! —- men
Hvar i Guds namn har De landat? - det är obegripligt - månne De
äro förkomna på Sala Post Contor, - eller månne De äro förkomna
på vägen, - Eller Någon afvundsande i Umeå ej unnar oss denna
Njutning? - månne redan någon Gör sig Hopp om Din Hand - och sa
darliga Tankar att Syster Hanna gar i vagen? - Hvad skall jag
tanka? - detta skall jag fara till Prästgården med och få Pastor
Stranberg att skrifva utanskrift på få se om det hjelper. ¬

Louise säger om lilla Fredrica hvilket äfven jag instemer uti:

att Hennes bildning är gjord af den Första som kunnat danat Hennes