OCR Output

29
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

fore mig. Det var dock Natures årdning - och jag har bort nöja
mig med den del jag egde i Det hulda Hjertat! - men en ting före¬
faller mig aldeles obegripligt - Du vet Huru lätt Hon hade för
att skrifva - Huru Hennes verser flöt från det fulla Hjertat ¬
och Huru ofta jag var i fordna år föremålet för Hennes Sånger! ¬
Men alt sedan Hon for narr ut ~ Har de blomstrat sparsamt pa min
Stig - och dock viste Hon hvad Obegriplig fröjd Hon skänte mig
där med - om Du känner det - så säg mig det? är Du god. - det
gläder mig obeskrifligt att finna Din lilla Fredrica så öm och
Huld om Pappa - Gud vari laf f6r Dena fréjd for dit Hjerta -—- men
Du namde ej

Om vår lilla Dyra Hanne Sophie - ej far Den Alsta Systren —- med
mammas namn och tränga från Pappas Hjerta - den yngra - med Mammas
Hjerta, och Mosters namn —- nej lika skall Du dela mellan de hulda
Din ömhet: - lika som jag vill det - i nat tredje bref - var en
liten lapp till Fredrica ~- i det 4de till Albert ~- och i detta
skall Sophie hafva et litet - alla äro ju äfven Mina? - är det

ej så? Testamente från den Förklarade - i arf fäck jag och så
Fantarne af min ömt Älskade Syster Sophie —- och Du vet om jag

ej satt värde på denna gåfva! - Nu har jag sål 8! - - — som jag
bär på Hjertat - utom mina Arma Syskon. Gud välsigne Eder alla

- det som Dock gör mig ont är att Fantarne ej skrifvit till Dig ¬
eller må hända deras bref komit bort som mina? - Till oss skref
Janne och delade vår smärta öfver sin Älskade Fasters bortgång! ¬
Och Göran och Sophie kom ängkom hit att se om oss efter detta
slag - - Fredric har flyttat och blifvit v Pastor i Tillinge

och Svingarn hos Prosten Ahlen. - så han tycks hafva så mycket
myror i sit hufvud att Han förgeter alt - Och Janne trägen Sysla
och trög att skrifva. - Kära Du förlåt Honom

Men Göran ser jag inga hinder före men Han är endast yr af fröjd
och glädje i sitt lilla trefliga hem. och Sophie har det väl ald¬
rig fallit in att Hon skulle skrifva och beklaga - ty Hon forge¬
ter Sjelf mycket sin goda Älskade Faster. - Annu bar jag min
Svarta djupa Sorg Dräckt - men nu tar De pa och saga att jag ej
längre kan få behålla den utvändigt - men 3 månader skall Dock
den yttre visa hvad det inneber - jag tycker ej om att Dina
Flickor är så länge borta från Dig - det är aldelest för dystert
att Du mist alla pa en gang. - om Mina bref aldrig kommit uti

Dina Hander - men jag vill Hoppas att de måtte nu komit sa Du