OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling
Mitt Hopp.

Jag strida skall och winna.
Här under Ditt baner

Hos Dig blott glädje finna
Som mig ej öfverger ¬

Wårt trohets band Du knutit

Fastän jag ofta brutit.

Ehuru redan pröfvad
Och under åren mång!
I Smärtans Skola öfvad
Jag felar gång på gång!
O! lär mig korsett bära
Och Dig af hjertat ära.

Hvem alskar val mig arma
Som Död för lifvet är?
Jo, den som Bönen varma
För mig till Fadren bär
Och nöjd må jag väl vara

Att snart få hädan fara.

Jag vid dit kors mig böjer
Och bidar på ditt bud

Om och ännu det dröjer,
"Hvar tålig säger: Gud! ¬
Jag Dig ej öfvergifver

Om Du i Tron förblifver."

Och Nådens Sol upplyses
för mig den långa Natt

med Hopp och lif belyser
Den tron på Dig har satt ¬
En Engel för mig beder

Mig tröst och lugn bereder:

26