OCR Output

22

KÄLLA: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

OH

.7 skulle komma att svälta i gel ¬
från Sophie har vi haft svar - Hon säger att då Hon ej kunde
komma upp medan Faster lefde så är det nu omöjligt - ty först
att ensammen färdas fram och åter för en Flicka tycker Hon är
bra svårt - Hon har ej mod dertill ~ men nog firstar jag att
kanske Du kunde genom Kapten kunde hjelpa det - men sedan säger,

Hon så: kunde elaka Mskor bedömma att Han nu ville fara för att

- - - Na, det var Dock, lustigt - att Din gamla Syster, just
blygdes fér att teckna det. - att Hon for i afsigt - - - tyd
Själf - ty elaka äro altid Mskorna - De kunna ej bedömma - Hvad
Du. förlorat! - att Jordlifvet ej kan återgifva det! ¬

Det förvånar mig och Louise öfver en beskrifning att Du ej

fådt något Bref från Någon af Fantarne - Huru i Guds namn kunna

De vara så rysligt

s.8 Firsumliga? - eller kanske att Deras Bref kommit att ligga äfver
- eller kommit bort - Sa vettliise vill jag Hoppas De ej kunnat
vara att ej vetat att Höfligheten fodrade - Mera Hjertat borde
bjudit dem att tolka sin Saknad för Den som Led mera än De!
Till oss har Janne skrifvit - och sende oss en Bok Heter: *

Uppvackande fran De Dida. En betracktelse wid Als. aflidnas

Grafvar. - af Biskop J H.B Dräzeke öfversättning.

Han har dock, bort varit den första som skrifvit - ty Han har
fådt Dit bref. - men jag har ingen ursdqt för Honom ty ingen
fins - det är ej et skäl att Han är en bra trög skrifvare - ej
eller Hans stora brådska. - ty hvem kan hafva mera göra än Du!
- Göran och Sophie kom hit för att beklaga Sorgen och se efter
Huru wi i sådant elände mådde. - Fredric har vi ej hört et ord
af als - Han är nu wise pastor i Tillinge och Svingarn nära
Enköping Hos Prosten Ahlen - jag ville nu sända några blomfrön
huru gerna jag ser bref af Dig - Det ma Dit eget hjerta Säga

Dyre Broder Lef sa val

* = otydligt i originalet/5.5.