OCR Output

s.3

8.5

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 20

Johan Anders Linders brevvaxling

Det tillga? - om ej som Fragmenter - efter varandra att de dro

med någon Sårts öfverskrif - Utur en Wäns bref Samling. - söta.

Du hjelp mig där med Och få Glädjas där åt - då skall jag skrifva
utav dem. - Älskade Broder, tenk Du och sätt som Du finner för
godt - kanhända att Du måste vara god ge mig et Register - jag
vill gifva Dig et pa dem jag vet Du har. - men de som Du sedan
har mera måste Du vara god uppteckna hvadan De heter - och fér¬
sta raden - och en Numer huru manga Werser De innehdllo. Men ej
på den jag sänder, ty de veta wi att Du har i Hennes Böcker.

- och På din Anteckning kan jag då se, om här fins något som
fattas hos dig. - Måtte jag nu endast tala så att Du förstår
mig. - besinna att, jag har:37 årgångar att genom gå på

Nå ibland det som innerligaste har rört mig var: jag fick uti et
bref - som Hade werser hette: Barnet och blomman, Du har den i

Hennes Bok - (Känslans Stunder.) De äro som alt som utgick från

Hennes förtrefliga Hjerta - Obeskrifligt hänförande - men, om

Du finge se brefvet tillika - Då sade Du, Hur Redan här nere,

att hon var en Engel. jag vet ej men vi måste varit litet groh,
af intet värde mellan oss - Men att se Den sköna Själen - i detta
bref - det ar Gudomligt - ty dar lyser - Den högre Anden fram,
som ej genom dvaljes i den der af Ler om jordade Hyddan - utan
som det stod i de harliga F.S.Gs verser - att Engeln utslog
Wingarne och bröt stängslet och var fri - jag mins ej uttrycket

i den som sa innerligt hanfGrde mig ty - den var sa sen!

d.17/ Sa länge sedan jag började detta Bref - Nu min Bäste Wän
måtte Du väl fådt mit Sista — låt mig veta om det första aldrig
framkommit? - Nu har jag i alla gömmor letat efter det lilla

Registret jag hade på Känslans Stunder förgefves det är som vore

det gömt i Jordens

Medelpunkt - jag vet således ej annat råd än om Albert eller

små Flickorna hade tid att Gälpas åt och skrifva en anteckning

på ala som jag står förut - med Öfverskrift - och första raden

- och Huru många verser - då vill jag skrifva af det som sedan
kan finnas här. Men då det trycks - så låt det stå Hanna i ställe
för Jenny - Fanny är så intagande - men Jenny är så fult - så

är Du god. - får nu se hvad Du tycker om Förslaget med Fredrica

till att börja med jag har nu varit till Löfsta - och Mamsell