OCR Output

17

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Min Älskade Broder!
Hvad skulle jag Säga til dig - Herren vet hvad vi kjenna
vad du lider, honom allena är det som ock trösten sjenker ock
äfven tilfredsställelse, ja gläje i sinom tid, det är blott
en del af den älskade som är värkligt borta ock gifvas af Stof¬
tett det är så naturligt då vi intett ärfaritt af det odödliga
livett - val den som fott slippa dett brägliga Skalett där anden
anda Marteras med en braklig hydda, ock du ar en Varksam ock
tänkande mennisja som ej lägger armarna i kors. Gud du sjelf,
ock tiden skall göra att en gong du blott som et ljufv hugkomst
hogkommer henne som du vet du åter skall fulkomligt säll återse
där intet störer gläjen; ljufva Hopp! väl mig hade jag i hännes
Ställe Varit färdig — hon var ändå så lycklig i den sista striden
som Möjeligen en Mennisja kunde vara dät; en inre tilfreds Ställ¬
else gjorde dät ock Äfven en Guds Nåd, detta är min tro vi ega
intett utan det som varder oss givitt. Ack den som en gong til
fått läsa den sjöna predikan dät har jag så ofta önskatt, ock
hur du hjälpte Mig Upp til prästgården, ock
huru fort du stämde klaverett - ock huru lätt dina fingrar hal¬
kade över tangenterna Nu är en ock annan fallen i basen men ej
myckett, dät animerade Mig att försöka klinka Jag vet du blott
ser til viljan derför sände vi dett förra ock det medföljande
det muntrar mig litett i bland det har vilatt et tjåg är för
mig huru viktiga Notorna til tackten är kjenner jag ej basen
är ock ej hel ock hollet Men det är slarv alt Sammans. få nu
se huru du beslutar med fredrica hvad lärdom beträffar vet jag
ej om Språk ock Musik ty den söm nu brukat i alla skolor kan
hon bättre än monga andra som varritt i pangsjon, det vore bra
interesangt att hafva Din bortgångnas ock din Dåtter då vi förr
kjenna de andra men här är ej någott exemplarisk hus gud nås.
du kan ej tro vad fru Tigerhjelm är för en Ypperlig qvina jag
tycker ofantligt om henne, en hyglig Syster i husett Louise
Nordengren, en god guvernangt Spelar ypperligt; vad hon för
öfrigt kan kjenner jag ej i språkena tror jag ock Men Söm ock
Måla Måtte vara Myckett Mediåkert, et Årdänteligt hus för öfrigt
en hel hoper Små pojkar den älsta som är 9 år är i Gäfle i Skolan
förlåt mitt Slarv tack Älskade broder för alt vackert du med
delatt dina Vänner

Louise