OCR Output

15
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling.

Hos Dig tror jag hon väl Passade ty Hon skulle alltid hålla Dig

i vördnad. - men i dag har wi skrifvit och frågat Sophia Fant ¬
jag tror att Du med Henne skulle vara mycket belåten - men Den
otäcka ungen vill väl ej så långt bort - få se hvad svar wi får. ¬
Hon wår Förklarade Brors Dotter och min Syster Dotter - idel
gamla Saker —- äfven det är gammalt. Att Hon är en Rask och

Dugtig Flicka med et förtrefligt Hjerta - men ej Din Älskades
Hufvud —- ej eller så undfallande men Redbar i alt. - Tack för
wersen, men var det ej mera? - förmodeligen är det af den samma
som förs från Finland skref til Henne vers? Tack för löftet om
Grafströms. - Gud hvad det gör mig ont att jag genom min wänskaps
ytterlighet Plågade den goda Engelen mången gång - Ack - Hon var
väl ej ond på mig? - Söta trösta Hennes och Din arma Hanna! att
jag ej svarade pa det Sista brefvet ~ jag sender Dig nu åter ver¬
ser som min goda Lina skrifvit för att hugna mig med - och Hon
sänder Dig noterna äfven - De äro anspråklösa som Hon Själf ¬
Från min Syster Fred. i Falun skall jag hälsa så mycket och tacka
för Din godhet som äfven i den bistra Sorgen kom ihog Henne jag

tror Hon är närmaste Hoppet om återseende

Ant. i marg.: s.8: af wår ovärderliga vän - Sophie K. hälsar och till

Albert så mycket och Säger att Hon Systerligt delar hans smärta
- ty vi veta alla Hvad Han älskade sin Mamma.

Det gjorde vi alla. Några blomfrön - Röda - Blå och Hvita LÖf¬

kojor - franska äfven följer denna gång De bör sås i tid för att
hinda blomma. ¬

Jag har börjat et Bref till lilla Fredrica men ja tror ej att
det nu får vara och och Dubla Postpengar vill jag ej gifva

- Har du fådt Några werser från wår Snälla Theodor?

Jag tror han har skrifvit om Mamma - men intet vet jag säkert,
länge nu

sedan vi hörts från honom och Alberts bref - Halsa dem alla sa
ömt så innerligt Ack - min lilla Älskade Hanna Sophie - Hvad

jag håller af Denna lilla afbild af Mor

och Far! - Carin och Maler hälsar äfven så mycket åt Dina barn och
Carin tackar för dit stora förtroende för Henne och säger: att
Hon ville komma och bjuda till att förtjena det

men Du känner ju Haken. Louise - den arma.:¬