OCR Output

14
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

vårt lilla husåll med en Person till Utan någon liten smula
bidrag till Hennes föda - ej mycket - men dock litet som Du

kunde inse - och då wille wi så Hjertligt Emottaga Henne - det
skulle vara bra Ljuft att få i vårt lilla Hus, hafva min Fannys
och Din Dotter! - har ar val bra trist —- stundom då Moster Louise
är Sjuk, men då Har Hon val mig - som Alskar Edra Barn som vore
De mina Egna - nu annu mera Da Hon som Burit dem under sit Hjerta
- som jag tycker gifvit oss ännu närmare rätt till Dem. - Du
säger att med godhet wänskap - skall man winna Din Fredrica ¬
sänd Henne då Hit Broder - med öppna Armar och öppet Hjerta
villja wi emotaga Henne i wårt tysta Hem - Bara Hon ej af Godhet
bli bortskämd Och trist - då är ingen fara - ty, jag är bara

rädd

att vi skämmer bort Henne ty det brukar jag ofta göra - och
Louise som ej kan hafva kattan ur sin väg. - Det lilla som Louise
kan och årkar vill Hon mycket gerna undervisa Henne uti - om Hon
vill göra efter Hennes undervisning - Spinna och Wäfva kan Hon
äfven få öfva Sig uti - och äfven i det Husliga få gå med i bland
om Det roar Henne. - och Hvad Pensionerna angår skulle wi väl
vidare orda om - men De foro bra illa på Sådane ställen, ty De
Svälter dem i alla Pensioner. - emedlertid ar Frierhinnan Rudback
en mycket Söt och Snall ~- så väl i musik som franska Språket. ¬
men wi har tänkt - om det vore möjligt längre fram att få i Stäl¬
le för Pention - Henne till Linsbro, om Du där finge betala för
Henne —- det är det första hus jag känner - Fru Tigerhjelm själf
är En föresyn i sit hus af årdning - huslighet och Snygghet - god,
intagande och alvarlig - och så har Hon En Hygglig Gufvernangt åt
sin Dotter men som är hälften på Wiby hos Brukspatron Wäster ¬
och hälften på Linsbro 6 vickor i sänder på hvardera Stället. att

ock Fredrica Björkman, är mycket snall i musique det vet jag och

utmärkt äfven på båda ställena och med ömhet och godhet leder
sina elefver det vet jag, äfven
Svälta skall ej Din Dotter här, det må Du vara viss uppå - men
vara nöjd med som wi har sjelfva det vet jag Du äfven gillar. ¬
Äfven Dit stora husåll har jag tänkt på - Wår Carin är nog fär¬
dig hvar dag Du ville Det - men jag och Du ej vill beröfva den
arma lidande Syster Louise - ty Hon är ju så van vid sin Carin
att Hon ej kan lefva utan Henne. - Hon har både stora meriter och

äfven det som svarar där emot - Nog skulle Du få Henne för mig ¬